عشق یعنی ...

به نام خدای عاشقی ها

عشق یعنی لافتی الا علی
عشق یعنی رهبرم سید علی


قسمت اول
این كه ما از سطح روستا و شهر تا سطح كشور، كارها را، تصمیمها را، در نهایت به دست مردم میسپریم، خیلى حادثهى مهمى است. شوراها مظهر یك چنین چیزى است

 

برگزارى انتخابات در كشور، از افتخارات جمهورى اسلامى است

 

خیلىها خواستند انتخابات را كمرنگ كنند، از وقت مقرر عقب بیندازند، حضور مردم را در آن كمرنگ و بىرونق كنند - براى این كار، انگیزه داشتند - اما نتوانستند؛ تا امروز نتوانستند، بعد از این هم به توفیق الهى نخواهند توانست

 

آنها چرا انگیزه دارند انتخابات را كمرنگ كنند؟ چون دشمن میداند كه قوام جمهورى اسلامى، متكى به رأى و حضور مردم است.

 

اتكاء جمهورى اسلامى و اقتدار جمهورى اسلامى به دلهاى مردم است، به عواطف و احساسات مردم است، به خرد و اندیشه و بصیرت مردم است. اگر در طول سى و چند سال، با این همه تلاش نتوانستند جمهورى اسلامى را متزلزل كنند، به خاطر این است؛

 

دشمن میخواهد خواستههاى خود را بر جمهورى اسلامى تحمیل كند، جمهورى اسلامى را سربهفرمان خود قرار دهد؛ و این در صورتى میتواند اتفاق بیفتد كه جمهورى اسلامى ضعیف باشد. با حضور مردم، جمهورى اسلامى قوّت میگیرد؛


ادامه ی عاشقی را ببینیدادامه ی عاشقی

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 18 اردیبهشت 1392 توسط صبورا .
طبقه بندی: صدای سخن عشق (بیانات، پیام ها و ...) قسمت دومنگاه اجتهادى و عالمانه به عرصه‌‌هاى گوناگون، از علوم انسانى تا نظام تعلیم و تربیت رسمى، و از اقتصاد و بانكدارى تا تولید فنى و فناورى، و از رسانه‌‌هاى مدرن تا هنر و سینما، و تا روابط بین‌‌الملل و غیره و غیره، همه از لوازم این تمدن‌‌سازى است.

تمدن اسلامى میتواند با شاخصه‌‌هاى ایمان و علم و اخلاق و مجاهدت مداوم، اندیشه‌‌ى پیشرفته و اخلاق والا را به امت اسلامى و به همه‌‌ى بشریت هدیه دهد و نقطه‌‌ى رهائى از جهان‌‌بینى مادى و ظالمانه و اخلاقِ به لجن كشیده‌‌اى كه اركان تمدن امروزىِ غربند، باشد.

 

در نهضتهاى بیدارى اسلامى باید تجربه‌‌ى تلخ و دهشتناك تبعیت از غرب در سیاست و اخلاق و رفتار و سبك زندگى، مورد توجه دائم باشد

 

امروز یكى از خطرناك‌‌ترین چیزهائى كه نهضت بیدارى اسلامى را تهدید میكند، اختلاف‌‌افكنى و تبدیل این نهضتها به معارضه‌‌هاى خونین فرقه‌‌اى و مذهبى و قومى و ملّى است

 

درستى مسیر نهضتهاى بیدارى اسلامى را از جمله باید در موضعگیرى آنان در قبال مسئله‌‌ى فلسطین جستجو كرد

 

كید دشمن را هرگز از نظر دور مدارید. غفلت ما براى دشمنان ما فرصت‌‌آفرین است

 

هر جا كه ملت با عزم راسخ در صحنه بماند، هیچ قدرتى توان شكست دادن آن را نخواهد داشت


ادامه ی عاشقی را ببینید


ادامه ی عاشقی

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 18 اردیبهشت 1392 توسط صبورا .
طبقه بندی: صدای سخن عشق (بیانات، پیام ها و ...) قسمت اولآن روز كه اسلام در ایران پیروز شد و توانست دژ آمریكا و صهیونیزم را در یكى از حساسترین كشورهاى این منطقه‌‌ى بسیار حساس فتح كند، اهل عبرت و حكمت دانستند كه اگر صبر و بصیرت را به كار گیرند، فتوحات دیگر پى‌‌درپى فرا خواهد رسید؛ و فرا رسید

 

واقعیتهاى درخشان در جمهورى اسلامى كه دشمنان ما بدان اعتراف میكنند، همه در سایه‌‌ى اعتماد به وعده‌‌ى الهى و صبر و مقاومت و استمداد از خداوند به دست آمده است

 

آنها (علما) باید با هوشیارى و دقت فراوان، و با شناخت شیوه‌‌ها و ترفندهاى فریبنده‌‌ى دشمن، راه نفوذ را بكلى ببندند و فریب دشمن را ناكام كنند

 

آلوده شدن به صله و احسانِ صاحبان زر و زور و نمك‌‌گیر شدن در برابر طاغوتهاى شهوت و قدرت، خطرناك‌‌ترین عامل جدائى از مردم و از دست دادن اعتماد و صمیمیت آنها است.

 

منیّت و قدرت‌‌طلبى كه سست‌‌عنصران را به گرایش به سوى قطبهاى قدرت فرا میخواند، بستر آلودگى به فساد و انحراف است

 

امت اسلامى با همه‌‌ى ابعاض خود در قالب ملتها و كشورها، باید به جایگاه تمدّنىِ مطلوب قرآن دست یابد. شاخصه‌‌ى اصلى و عمومى این تمدن، بهره‌‌مندى انسانها از همه‌‌ى ظرفیتهاى مادى و معنوى‌‌اى است كه خداوند براى تأمین سعادت و تعالى آنان، در عالم طبیعت و در وجود خود آنان تعبیه كرده است

 

آرایش ظاهرى این تمدن را در حكومت مردمى، در قوانین برگرفته از قرآن، در اجتهاد و پاسخگوئى به نیازهاى نوبه‌‌نوى بشر، در پرهیز از تحجر و ارتجاع و نیز بدعت و التقاط، در ایجاد رفاه و ثروت عمومى، در استقرار عدالت، در خلاص شدن از اقتصاد مبتنى بر ویژه‌‌خوارى و ربا و تكاثر، در گسترش اخلاق انسانى، در دفاع از مظلومان عالم، و در تلاش و كار و ابتكار، میتوان و باید مشاهده كرد


ادامه ی عاشقی را ببینیدادامه ی عاشقی

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 18 اردیبهشت 1392 توسط صبورا .
طبقه بندی: صدای سخن عشق (بیانات، پیام ها و ...) قسمت دومدر طول این سى و چند سال، این ملت، با این همه معارضه، با این همه دشمنى، ایستاد. مسئولین اگر یك جا از خودشان ایستادگى نشان دادند، به پشتوانهى مردم بود، به پشتیبانى مردم بود. آفرینِ اول مال مردم است، تحسین بزرگ متعلق به مردم است؛ اینها بودند كه به مسئولین دل دادند، پشتگرمى دادند تا بتوانند در مقابل زورگوئىها و فشارها و افزونطلبىهاى دشمنان و مستكبران بایستند

 

مسئلهى انتخابات، مسئلهى مهمى است. عرصهى انتخابات، عرصهى ظهور قدرت ملى در یك كشور است.

 

در محاسبه، آن كسانى كه داوطلب میشوند، اشتباه نكنند؛ بدانند مدیریت اجرائى كشور یعنى چه. نه در ارزیابىِ نیازى كه كشور به یك قدرت اجرائى دارد، اشتباه كنند، نه در ارزیابى توانِ خودشان اشتباه كنند

 

سازوكار انتخابات در كشور ما، سازوكار مستحكمى است. اینكه گوشه و كنار بعضىها اعتراضهائى میكنند، واقعاً غیر منطقى است؛ واقعاً بیجا است

 

حضور شوراى نگهبان در قانون اساسى - كه امام هم مكرر روى آن تأكید میكردند - حقیقتاً یك حضور مباركى است. تشخیص شوراى نگهبان، تشخیص یك عده انسانهاى عادل، بىطرف و بصیر نسبت به صلاحیتها است

 

نامزد انتخابات اولاً باید به خدا و به این انقلاب و به قانون اساسى و به این مردم ایمان و اعتقاد داشته باشد

ثانیاً داراى روحیهى مقاوم باشد

ثالثاً انسانهاى با تدبیرى باشند، با حكمت باشند

رابعاً باید تهذیب اخلاقى داشته باشد؛ نپرداختن به حواشى


ادامه ی عاشقی را ببینید


ادامه ی عاشقی

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 18 اردیبهشت 1392 توسط صبورا .
طبقه بندی: صدای سخن عشق (بیانات، پیام ها و ...) قسمت اول


ما سال گذشته گفتیم حمایت از كار و سرمایهى ایرانى. این قضیه كه در یك سال تمام نمیشود. حالا دوستان و مسئولان گزارشهائى میدهند كه این كارها انجام گرفته است؛ خیلى خوب، خداوند به هر كارى كه با نیت صحیح انجام میگیرد، بركت بدهد؛ ولى باید كار به صورت جدى و محورى دنبال شود؛ این به عهدهى همهى مردم است.

 

ما گفتیم: تولید داخلى؛ كار ایرانى، سرمایهى ایرانى. این معنایش این است كه زرق و برق نامهاى فرنگى چشمها را به خودش جلب نكند. همه بدانند كه این محصولى كه دارند میخرند، میتواند یك كارگر ایرانى را برخوردار كند؛ میتواند او را محروم كند، یك كارگر خارجى را برخوردار كند

 

برخی به جاى اینكه دنبال نشانهى تولید ایرانى بگردند، دنبال نشانههاى تولید خارجى میگردند؛ این انحراف است، این خطا است. همهى مردم مخاطب این بیانند

 

من تأكید میكنم، اصرار میكنم، از همهى ملت ایران درخواست میكنم، بروید به سمت مصرف تولیدات داخلى؛

 

ما عرض كردیم «حماسهى سیاسى» و «حماسهى اقتصادى» حماسه یعنى واقعهى جهادگونه و پرشور؛ این را باید ملت ایران و مسئولان كشور مورد نظر قرار دهند حماسهى سیاسى و حماسهى اقتصادى، دو توأمانند؛ هر كدامى دیگرى را تقویت میكند و حفظ میكند و نگه میدارد

 

میگویند كه ما با مردم دشمن نیستیم. دروغ میگویند؛ راحت، با وقاحت! بیشترین فشار براى این است كه مردم ناراحت شوند، مردم در تنگنا قرار بگیرند، مردم زیر فشار قرار بگیرند، شاید بتوانند به این وسیله بین مردم و نظام اسلامى فاصله ایجاد كنند. هدف، فشار بر مردم است

 

حماسهى سیاسى یعنى حضور آگاهانهى مردم در صحنهى سیاست كشور و مدیریت كشور؛ نمونهى بارزش همین حادثهى انتخابات است كه اندكى بعد انشاءاللَّه به توفیق الهى، در وقت مقرر، با حضور و شركت شوقآفرین مردم انجام خواهد گرفتادامه ی عاشقی را ببینید


ادامه ی عاشقی

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 18 اردیبهشت 1392 توسط صبورا .
طبقه بندی: صدای سخن عشق (بیانات، پیام ها و ...) 
ساعت شش و نیم عصر پنج شنبه بود كه مطلع شدیم حضرت آیت‌الله خامنهای سرزده و بدون اطلاع قبلی به بیمارستان خاتمالأنبیاء تشریف آوردهاند. ایشان در بخش آی.سی.یو حضور یافتند ......

ادامه ی عاشقی را ببینید


ادامه ی عاشقی

نوشته شده در تاریخ جمعه 30 فروردین 1392 توسط صبورا .مراسم سوگواری و عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمة‌الزهرا سلام‌الله‌علیها طبق روال همه ساله از سوی رهبر معظم انقلاب به مدت پنج شب برگزار می‌شود.
این مراسم از شب اول تا شب پنجم جمادی الثانی برابر با پنج‌شنبه ۹۲/۰۱/۲۲ تا دوشنبه ۹۲/۰۱/۲۶ پس از نماز مغرب و عشاء، در حسینیه امام خمینی رحمه‌الله واقع در تهران، خیابان فلسطین جنوبی، تقاطع آذربایجان برپا خواهد بود. همچنین، پیش از آغاز مراسم، حجت‌الاسلام فلاح‌زاده به بیان احكام شرعی خواهند پرداخت.
از عموم مردم عزیز و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام دعوت می‌شود تا در این مراسم شركت فرمایند.
برنامه این مراسم به شرح زیر است:

عزاداری

سخنران

مداح پیش از منبر

ایام مراسم

جناب آقای سلحشور

حجت‌الاسلام رفیعی

دعای توسل
جناب آقای
مهدی سماواتی

شب اول
پنج‌شنبه
۳۰ جمادی‌الاول
۹۲/۰۱/۲۲

جناب آقای محمدرضا طاهری

حجت‌الاسلام صدیقی

-

شب دوم
جمعه
۱ جمادی‌الثانی
۹۲/۰۱/۲۳

جناب آقای سعید حدادیان

حجت‌الاسلام خاتمی

-

شب سوم
شنبه
۲ جمادی‌الثانی
۹۲/۰۱/۲۴

جناب آقای محمود كریمی

حجت‌الاسلام عالی

-

شب چهارم
یكشنبه
۳ جمادی‌الثانی
۹۲/۰۱/۲۵

جناب آقای مرتضی طاهری

حجت‌الاسلام پناهیان

-

شب پنجم
دوشنبه
۴ جمادی‌الثانی
۹۲/۰۱/۲۶

التماس دعا

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 20 فروردین 1392 توسط صبورا .
طبقه بندی: مناسبت ها 

یکی از محافظان مقام معظم رهبری در خاطره ای گفت:  یک روز که مقام معظم رهبری به کوههای اطراف تهران برای کوه پیمایی رفته بودند، با دختر و پسری دانشجو برخورد می کنند که به لحاظ ظاهری وضع نامناسبی داشتند
.

آنها به یک باره در مقابل گروه ما قرار گرفتند و فرصت جمع و جور کردن و رسیدگی به وضع ظاهری خودشان نداشتند از رفتار آنها مشخص بود که خیلی ترسیده بودند واینگونه به نظر می رسید که آنها تصور می کردند که الآن آقا دستور دستگیری آنها را فورا صادر خواهد کرد. ولی برخلاف تصور آنها آقا با آنها سلام و علیک گرمی کرد و پرسید که شما زن و شوهر هستید؟(البته آقا می دانست)؛  آن پسر وقتی با خلق زیبای آقا مواحه شد، واقعیت را گفت؛ و جواب داد خیرمن و این دختر دوست هستیم.
آقا ابتدا درباره ورزش و مزایای آن با آنها صحبت کرد و بعد فرمود : بد نیست صیغه محرمیتی هم در میان شما برقرار شود و شما با هم ازدواج کنید. آقا به آنها پیشنهاد داد که اگر مایل بودید در فلان تاریخ بیائید، و من هم آمادگی دارم که شخصا خطبه عقد شما را بخوانم. آن دو خداحافظی کردند و طبق قرار همراه خانواده خود در همان تاریخ به محضر ایشان رسیدند .
آقا هم خطبه عقد آن دو را جاری کردند . با برخورد کریمانه ایشان این دو جوان مسیر زندگی خود را تغییر دادند آن دختر غیر محجبه به یک دختر محجبه و معنوی و آن پسر دانشجو هم به یک جوان مذهبی مبدل شدند.

منبع: نشریه ماه تمام، شماره 3،ص17

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 4 فروردین 1392 توسط صبورا .
طبقه بندی: تماشاگه راز (عکس،کلیپ،خاطرات و ...) http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/spacer.gifپنج نكته‌ی رهبر انقلاب اسلامی درباره انتخابات ریاست جمهوری یازدهم كه در اولین روز سال جدید در حرم مطهر رضوی مطرح كردند

از اینجا دانلود کنید

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 4 فروردین 1392 توسط صبورا .
طبقه بندی: صدای سخن عشق (بیانات، پیام ها و ...) http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/spacer.gifحضرت آیت الله خامنه ای در پیام به مناسبت آغاز سال ۱۳۹۲، چشم انداز این سال را امیدوارانه و همراه با پیشرفت و تحرك و ورزیدگی و حضور جهادی ملت ایران در عرصه های سیاسی و اقتصادی دانستند و تاكید كردند: با این نگاه، سال ۹۲ را "سال حماسه‌ی سیاسی و حماسه‌ی اقتصادی" نامگذاری می‌كنیم

از اینجا دانلود کنید

نوشته شده در تاریخ یکشنبه 4 فروردین 1392 توسط صبورا .
طبقه بندی: صدای سخن عشق (بیانات، پیام ها و ...) 


پونیشا :: نیروی کار مجازی
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات