تبلیغات
عشق یعنی ...

                    عشق یعنی ...

به نام خدای عاشقی ها

عشق یعنی لافتی الا علی
عشق یعنی رهبرم سید علیامروز یكى از سیاستهاى دستگاههاى استكبار، ایجاد بىثباتى است. آن وقت در یك چنین شرائطى، نظام جمهورى اسلامى به بركت ایمان شما مردم، به بركت بصیرتى كه به فضل الهى در ملت ما وجود دارد، توانسته است به كورى چشم دشمنان، یك كشور با ثبات و استقرار به وجود بیاورد.

 

این ثبات و آرامش را باید قدر بدانیم. ملت قدر میدانند. من كه به شما عرض میكنم، در واقع خطابم به كسانى است كه میخواهند قدرنشناسى كنند در مقابل این ثباتى كه وجود دارد؛ آن كسانى كه با حركات خود، با اعمال نادرست خود، با كجتابىهاى خود سعى میكنند این ثبات و آرامش را، این استقرار را، این طمأنینه و ثبات را در كشور به هم بزنند.

 

دشمنان خواستند مردم را از میدانهاى لازمالحضورِ خودشان دور كنند، نتوانستند؛ خواستند مردم را دچار تشتت آراء كنند، اختلاف كنند، كه گریبان یكدیگر را بگیرند، از مصالح كشور و پیشرفت كشور غافل شوند، نتوانستند. مردم از خودشان بصیرت نشان دادند. حقاً و انصافاً بصیرت مردم مثالزدنى است

 

دشمنان سعى میكنند مردم ایران را خسته و ملول و نومید نشان دهند. مردم با حركاتِ خودشان دارند نشان میدهند كه دشمن دروغ میگوید... البته متأسفانه بعضى از تریبوندارهاى داخل هم بر طبق میل دشمن - نمیگوئیم عمداً؛ غفلتاً - حرف میزنند. بعضىها خودشان خسته شدهاند، میگویند مردم خستهاند! مردم خسته نیستند. مردم در میدان و در صحنه حاضرند

 

 ادامه ی عاشقی را ببینید


بسماللّهالرّحمنالرّحیم

و الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام على سیّدنا و نبیّنا ابىالقاسم المصطفى محمّد و على ءاله الأطیبین الأطهرین المنتجبین الهداة المهدیّین المعصومین المكرّمین سیّما بقیّةاللّه فى الأرضین.
خداوند متعال را سپاسگزارم كه به این بندهى حقیر توفیق عنایت كرد كه با شما مردم باایمان و عزیز و خونگرم شیروان بتوانم در این جمع پرشور و صمیمى ملاقات كنم. خاطرهى ما از شهر شما، از مردم شما، خاطره‌ى خوبى است. در دوران امتحانهاى دشوار و بزرگ، شهر شیروان از جملهى مناطقى است كه امتحان خوبى داده است و نام نیكى از خود به یادگار گذاشته است. علاوه بر صدها شهید و جانباز كه در دوران دفاع مقدس، مردم عزیز شیروان و حومهى آن تقدیم كردند، نام هفت سردار در میان شهیدان این دیار وجود دارد. تربیت سرداران و فرستادن آنها براى مدیریت صحنههاى دشوار و سپس شهادت آنها، حوادثى نیست كه در گذر تاریخ بشود آنها را فراموش كرد. امروز هم چند هزار بسیجى در این شهر حضور دارند، هیئتهاى مذهبىِ فعال در این شهرستان حضور دارند، نخبگان فرهنگى و ورزشى در این شهر حضور دارند. اینها نشاندهنده و تنظیمكنندهى شناسنامهى هر منطقهاى از مناطق كشور است. جوانهاى عزیز ما - چه در این شهرستان، و چه در سایر شهرستانهاى این استان - باید به خاطر موفقیتها به خود ببالند و خود را براى كارهاى بزرگ در آینده آماده كنند.
یكى از برجستگىهاى این شهر و این استان - كه در شهرستان شیروان این برجستگى كاملاً محسوس است - همزیستى اقوام مختلف با یكدیگر است؛ از كُرد و ترك و فارس و تات، در كنار هم، برادرانه و مسلمانانه زندگى میكنند. انشاءاللّه جوانهاى شما، از زن و مرد، بتوانند در آیندهى كشور عزیزشان و براى سربلندى انقلابشان، چهرههاى درخشان دیگر و بیشترى را تحویل این جامعه بدهند؛ و این امیدى است كه دور از دسترس نیست.
آنچه كه من مایلم به شما برادران و خواهران عزیز شیروانى عرض كنم، این است كه تلاش ملت عزیز ما و هوشمندى و آگاهى و بصیرت مردم عزیز ما در این استان و در سرتاسر كشور، موجب شده است كه كشور ما از یك ثبات سیاسى مستمرى برخوردار باشد؛ این نعمت بزرگى است. قدرتمندان زورگو و تجاوزگر، یكى از سلاحهاشان این است كه در كشورهائى بىثباتى ایجاد كنند، كه نمونهى آن را شما مشاهده میكنید؛ هم در منطقهى خودمان، و هم در مناطق دیگر این دنیاى بزرگ. مىبینید كه قدرتمندان هر جا توانستهاند، هر جا در كشورى طمعى ورزیدهاند، براى اینكه سلطهى خود را در آن كشورها و در آن مناطق مستقر كنند، بین مردم آن كشور یا مردم آن كشور با كشور همسایه، بىثباتى ایجاد كردند؛ ایجاد اختلاف كردند، ایجاد درگیرى كردند، تا بىثباتى در نظامها به وجود بیاید؛ از این بىثباتى، كارخانجات اسلحهسازى استفاده كنند، كارتلها و تراستها و بنگاههاى بزرگ اقتصادىِ حاكم بر دستگاه سیاسى غرب استفاده كنند. امروز یكى از سیاستهاى دستگاههاى استكبار، ایجاد بىثباتى است. آن وقت در یك چنین شرائطى، نظام جمهورى اسلامى به بركت ایمان شما مردم، به بركت بصیرتى كه به فضل الهى در ملت ما وجود دارد، توانسته است به كورى چشم دشمنان، یك كشور با ثبات و استقرار به وجود بیاورد.
خود آحاد ملت پشتوانهى این ثبات و استقرارى هستند كه در كشور وجود دارد؛ و البته متقابلاً بیشترین فایدهى این ثبات و استقرارى كه در نظام سیاسى كشور هست، متوجه و عاید خود مردم است. یك ملت اگر امنیت داشته باشند، ثبات سیاسى داشته باشند، از آرامش دستگاههاى حاكمیت نظام برخوردار باشند، آن ملت فرصت پیدا خواهند كرد كه در میدانهاى گوناگون، به مسابقهى بزرگ بشرى وارد شوند و پیشتاز باشند. امنیت و آرامش براى یك كشور، جزو مهمترین خواستهها و مفیدترین عواید یك ملت است.
در قرآن كریم، خداى متعال در سورهى فتح - كه فتح مسلمانان را براى پیغمبر و براى مردم، به صورت یك نعمت بزرگ معرفى میكند - میفرماید: «فأنزل اللّه سكینته على رسوله و على المؤمنین و الزمهم كلمة التّقوى و كانوا احقّ بها و اهلها»؛(1) به عنوان یك نعمت بزرگ، نزول سكینهى الهى را بر جامعهى اسلامى ذكر میكند. سكینه یعنى آرامش، یعنى اطمینان، یعنى آن طمأنینهاى كه وجود دارد. یك وقت در میان یك ملتى تلاطم هست، آرامش وجود ندارد؛ همه نسبت به هم بدبین، همه نسبت به یكدیگر ستیزهگر؛ دستگاههاى حاكم در مقابل مردم، مردم در مقابل دستگاههاى حاكم؛ یك چنین كشورى كه داراى امنیت نباشد، نمیتواند نه در علم، نه در اقتصاد، نه در صنعت، نه در عزت ملى، خودش را به پیش و به جلو بكشد؛ اما وقتى استقرار و امنیت و آرامش در یك كشور بود، ملت فرصت پیدا میكند كه آمادگىهاى خود را، استعدادهاى خود را بروز دهد؛ همچنان كه شما مىبینید علىرغم تهدیدهاى دشمنان، تحریمهاى دشمنان، خباثتهاى دشمنان، ملت ایران و جوانان عزیز ما توانستهاند در میدانهاى گوناگون، خود را نشان دهند؛ عظمت خود را، استعداد خود را، آمادگى خود را در زمینههاى مختلف به رخ دنیا بكشند؛ این به بركت ثبات است.
دشمنان ما بارها كوشش كردند كه با شیوههاى گوناگون، این ثبات سیاسى را به هم بزنند. در اول انقلاب، با ایجاد درگیرىهاى قومیتى در شرق و غرب كشور، شمال و جنوب كشور، سعى كردند نگذارند انقلاب اسلامى به آرامش دست پیدا كند و كشور را از تلاطم انقلاب بیرون بیاورد؛ اما موفق نشدند. بعد از آن سعى كردند با تهاجم یك همسایهى دیوانه - صدام به معناى واقعى كلمه، یك انسان وحشى و دیوانه و افسارگسیخته و خطرناك بود - امنیت كشور را به هم بریزند؛ از داخل هم گروهكها كمكش كردند؛ همان گروهكهائى كه بعد هم به دامان خود او پناه بردند. دیدید آنچه كه آنها خواستند، صد و هشتاد درجه برخلاف میل آنها تمام شد. جنگ تحمیلى، حملهى دشمن، نه فقط ثبات و استقرار كشور را به هم نزد، بلكه اتحاد ملت را بیشتر كرد.
شما ببینید در همین مناطق شما، در منطقهى شمال خراسان، كه امروز استان خراسان شمالى است، با فاصلهى فراوانى كه با میدان جنگ دارد - منطقهى جنوب و منطقهى شمال غربى كشور كجا؟ استان خراسان شمالى و شیروان و بجنورد كجا؟ - اما همین مردم در عرصهى مقابلهى با دشمن، با هم متحد شدند؛ دیگر مسئلهى ترك و فارس و كُرد و كُرمانژ و تركمن و بقیهى قومیتها مطرح نبود، مسئلهى شیعه و سنى مطرح نبود؛ همه با هم متحد شدند، در مقابل دشمن ایستادند؛ جوانهاشان را دادند، مردها رفتند. از یك خانواده گاهى چهار جوان به میدان جنگ میرفتند. پدر این چهار جوان میگفت یكىتان بمانید، خانه را اداره كنید تا من به میدان جنگ بروم. این مسابقهى در جانفشانى را دیگر در كجا میشود سراغ كرد؟
دشمن میخواست كشور را متلاطم كند، میخواست آرامش و ثبات و استقرار را از ملت ایران بگیرد؛ درست بعكس، خداى متعال در مقابل كید دشمنان آنچنان تقدیرى كرد كه «و مكروا و مكر اللّه و اللّه خیر الماكرین».(2) ملت به بركت دفاع مقدس، از آنجائى كه بود، جلوتر رفت؛ آمادگىاش بیشتر شد. این توطئهى دشمنان مستكبر و گرگهاى آدمیخوار هم در مقابل ملت ایران اثرى نكرد.
بعد سعى كردند این ثبات را از داخل به هم بریزند. من فقط اشاره كنم؛ نمیخواهم وارد تفاصیل شوم. هم در سال 78، هم در سال 88 - با فاصلهى ده سال - نقشه و توطئهى دشمن یك جور بود. در هر دو مورد سعىشان این بود كه بتوانند ثبات سیاسى را در كشور به هم بزنند؛ سعىشان این بود كه تلاطم ایجاد كنند؛ این آرامش عمومى را، این ثبات را از این ملت بگیرند.
این ثبات و آرامش را باید قدر بدانیم. ملت قدر میدانند. من كه به شما عرض میكنم، در واقع خطابم به كسانى است كه میخواهند قدرنشناسى كنند در مقابل این ثباتى كه وجود دارد؛ آن كسانى كه با حركات خود، با اعمال نادرست خود، با كجتابىهاى خود سعى میكنند این ثبات و آرامش را، این استقرار را، این طمأنینه و ثبات را در كشور به هم بزنند. البته مسئولین كشور، با تدبیر، حواسشان هست؛ من هم تأكید میكنم؛ هم به مسئولین قوهى مجریه، هم به مسئولین قوهى مقننه، هم به مسئولین قوهى قضائیه، كه مراقب باشند بدخواهان و دشمنان با توطئهى خود نتوانند این آرامشى را كه در سطح كشور وجود دارد - كه نشانهى بزرگترین اقتدار این ملت است، كه میتواند همهى خیرات را به طرف آنها جلب كند - به هم بزنند.
ما در چند ماه بعد از این، مسئلهى انتخابات را داریم. تا قبل از انتخابات و در خود انتخابات، باید همت همهى مسئولین این باشد كه آرامش سیاسى كشور را حفظ كنند؛ نگذارند فضاى سیاسى كشور، جنجالى و متلاطم شود؛ این جزو چیزهائى است كه هوشمندى مسئولان كشور انشاءاللّه باید بتواند این را تحقق ببخشد.
البته مردم واقعاً هوشیار و بصیرند. انسان چه بگوید در قبال این هوشیارى و بصیرت مردم؟ عامهى مردم همیشه به مصالح كشور با نظر درستى نگاه كردهاند؛ این تجربهى ماست. در طول این سه دهه، هر جا مسئولیتى متوجه مردم بوده است، به بهترین وجه آن را انجام دادهاند. دشمنان خواستند مردم را از میدانهاى لازمالحضورِ خودشان دور كنند، نتوانستند؛ خواستند مردم را دچار تشتت آراء كنند، اختلاف كنند، كه گریبان یكدیگر را بگیرند، از مصالح كشور و پیشرفت كشور غافل شوند، نتوانستند. مردم از خودشان بصیرت نشان دادند. حقاً و انصافاً بصیرت مردم مثالزدنى است؛ این هم كار خداست. دلها دست خداست، ارادهها مقهور ارادهى الهى است. مردم مؤمنند، متوجه به حقایقند؛ سفارش ما بیشتر به مسئولین است، به سیاستمداران است، به مدیران گوناگون است؛ مراقب باشند دشمن نتواند این آرامش و استقرار و طمأنینهاى را كه به فضل الهى در كشور وجود دارد و دشمن سعى كرده این را به هم بزند و نتوانسته، به هم بزند؛ سعى كنند این آرامش و استقرار را حفظ كنند؛ نگذارند تلاطم به وجود بیاید. گاهى یك حرف، گاهى یك عمل نسنجیده، گاهى یك اقدام نابجا، موجب تلاطم در محیط سیاسى میشود؛ باید خیلى مراقب باشند.
البته این مردم عزیز واقعاً استحقاق دارند كه مسئولین همهى وقت خود را، همهى تلاش خود را صرف پیشرفت كارهاى اینها بكنند. من نگاه میكنم به مسائل استان خراسان شمالى - همین مسائل بجنورد و شیروان و اسفراین و بقیهى شهرستانها و بخشهاى این استان - مىبینم كارهاى زیادى وجود دارد؛ اینها برعهدهى مسئولین است. چه نمایندگان قوهى مقننه، و چه نمایندگان در قوهى مجریه، همه موظفند براى مردم كار كنند، خدمت كنند. در همین شهرستان شیروان هم كارهاى زیادى هست كه باید انجام بگیرد.
البته من به شما مردم عرض بكنم، به مسئولینتان اطمینان داشته باشید. مسئولین میخواهند اقدام كنند، میخواهند تلاش كنند. نیتها خوب است. امروز قصد خدمت به مردم وجود دارد؛ البته گاهى اوقات سلیقهها درست نیست، گاهى اوقات امكانات كامل نیست. باید همه تلاش كنند و دست به دست هم بدهند و آنچه از مشكلات وجود دارد، چه در زمینههاى اقتصادى، چه در زمینههاى فرهنگى، اینها را برطرف كنند.
در این شهرستان هم مثل بقیهى شهرستانهاى این استان و مثل بعضى از استانهاى دیگر كشور، مشكل اساسى و مهم، بیكارى است؛ كه باید انشاءاللّه در زمینهى ایجاد اشتغال تلاش كنند. یكى هم مسئلهى اعتیاد جوانان در این استان و در این بخش است. من در این سفر هشدار دادم و از خود جوانان خواستم؛ گفتم جوانان عزیز! ما شما را پرشور و بااراده و بااستقامت میدانیم و مىبینیم. واقعیت همین است. جوانان این استان هم از لحاظ سطح فرهنگى، از لحاظ فهم و خردورزى، جزو پیشروانند. انسان مىبیند جوانهاى پیشروئى در این استان هستند. خود این جوانهاى شجاع و پیشرو باید در مقابله و مبارزهى با خطر مهلك اعتیاد و آلودگى به مواد مخدر هم پیشرو باشند؛ خودشان بایستى مقاومت كنند، خودشان بایستى مبارزه كنند. این یك مبارزهاى است كه مشتركاً و توأماً بر دوش مسئولان و بر دوش خود مردم است. بنده به جوانها خیلى خوشبین هستم. عقیدهام این است كه جوانان عزیز ما اراده كنند، میتوانند با خطرات بزرگ، از جمله خطر مواد مخدر در این استان، مقابله و مبارزه كنند.
مردم در همه جاى كشور بحمداللّه سرحال و بانشاطند؛ این را دشمنان ما ببینند و بدانند. آنهائى كه میخواستند با تحریم، مردم را افسرده و سربهزیر كنند، مردم را خسته كنند، ببینند این حركت مردم را، این اجتماعات عظیم را، این حركت خودجوش و پرشور مردم این استان را - مثل بقیهى استانهاى دیگر - ببینند كه مردم چقدر در صحنه حضور دارند و ارادهى آنها براى دفاع از نظام چقدر مستحكم است. اینها همهاش عبرتآموز است. هى میگویند مردم ایران. ظاهراً آن كسانى كه نام مردم ایران را مىآورند - از سردمداران آمریكا و غیر آمریكا - شماها را مردم ایران نمیدانند! مردم ایران از نظر آنها یك موجود موهوم و تصور موهومى است كه دربارهى آنها حرف میزنند: مردم ایران با نظام مخالفند، مردم ایران با اسلام مخالفند. مردم ایران اینهائىاند كه شما دیدید در این صحنههاى عظیم چه كردند. در این چند روز، مردم بجنورد و اسفراین و شیروان و سایر مناطق این استان، به همهى مردم دنیا حماسه نشان دادند. البته سعى میكنند در خبرگزارىهاشان، در وسائل اطلاعرسانىشان خبرها را كمرنگ كنند، حضور مردم را نشان ندهند؛ اما واقعیت را خودشان میفهمند و مىبینند.
آنچه كه ما به مسئولان محترم كشور در زمینهى مسائل اقتصادى - كه مسائل اساسىاى است و دشمن هم بر روى مسئلهى اقتصاد متمركز شده است - سفارش میكنیم، این است كه در پیشرفت اقتصاد، این سه عنصر را مورد توجه قرار دهند: اولاً در امر اقتصاد، مثل همهى مسائل دیگر، باید با نگاه علمى به مسائل نگاه كرد. ثانیاً یك برنامهریزى مدبرانه لازم است، كه هم در آن شتابزدگى نباشد، هم در آن كندى و كوتاهى نباشد. در همهى امور اینجور است، در مسائل حساس اقتصاد هم اینجور است. ثالثاً ثبات و استمرار سیاستها لازم است. اگر انشاءاللّه مسئولان این سه عنصر را در پیشرفت اقتصادى كشور در نظر بگیرند، كه البته مورد توجه است - مسئولان، هم از لحاظ علمى در میان آنها برجستگانى هستند؛ هم از لحاظ دلسوزى، اهل دلسوزىاند، اهل تدبیرند - به توفیق الهى، به حول و قوهى الهى، دشمنان ما همچنان كه در بخشهاى دیگر نتوانستند كارى بكنند، در مقابلهى اقتصادى با این ملت هم هیچ غلطى نمیتوانند بكنند.
بحمداللّه با لطف الهى، مردم ایران سرزنده و سرحال و بانشاط و در صحنهاند؛ حضور آنها یك حضور همراه با بصیرت و توأم با عزم و ارادهى راسخ است. دشمنان سعى میكنند مردم ایران را خسته و ملول و نومید نشان دهند. مردم با حركاتِ خودشان دارند نشان میدهند كه دشمن دروغ میگوید؛ دشمن مغرضانه قضاوت میكند. البته متأسفانه بعضى از تریبوندارهاى داخل هم بر طبق میل دشمن - نمیگوئیم عمداً؛ غفلتاً - حرف میزنند. بعضىها خودشان خسته شدهاند، میگویند مردم خستهاند! مردم خسته نیستند. مردم در میدان و در صحنه حاضرند؛ آمادهى كارند. باید میدان را براى مردم آماده كرد، باز كرد، آن وقت مىبینید كه مردم هر جائى كه احساس كنند وظیفهاى وجود دارد، با چه انگیزهاى، با چه اهتمامى، با چه عزم راسخى وارد میشوند؛ همچنان كه امروز هم وارد شدهاند.
از خداوند متعال مسئلت میكنیم فضل و رحمت و خیر و بركت خود را بر شما مردم عزیز شهرستان شیروان نازل كند و انشاءاللّه جوانهاى عزیز شما را مشمول الطاف الهى و توفیقات الهى و عاقبتبهخیرى قرار دهد و انشاءاللّه هر روز شما از روز قبل بهتر و شادتر و همراه با موفقیت بیشتر باشد و خداوند روح مطهر شهیدان و روح امام شهیدان را با اولیائش محشور كند. من از اجتماع عزیز و پرشور شما، از ابراز محبت شما، صمیمانه تشكر میكنم.
والسّلام علیكم و رحمةاللّه و بركاته

1)
فتح: 26
2)
آل عمران: 54

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 25 مهر 1391 توسط صبورا .
طبقه بندی: صدای سخن عشق (بیانات، پیام ها و ...) 


پونیشا :: نیروی کار مجازی