تبلیغات
عشق یعنی ...

                    عشق یعنی ...

به نام خدای عاشقی ها

عشق یعنی لافتی الا علی
عشق یعنی رهبرم سید علی


قسمت اول


هر جا حضور بسیج و حركت بسیجى در هر میدانى احساس شده است، ما پیشرفت داشتهایم

 

این مجموعهى عمومىِ مردمى (بسیج) از اول داراى سازماندهى بود؛ این یك خصوصیت منحصربهفرد است. این سازماندهى كمك كرد به این كه این حركت عظیم مردمى راه خودش را گم نكند. وقتى سازماندهى بود، یعنى هدایت در آن هست، بصیرت در آن هست، تمركز در تصمیمگیرى هست، ارادهى مردم هست؛ اما از تندروى، از زیادهروى، از كجروى، از خطاهاى فاحش، جلوگیرى میكند.
مهمتر از این، خصوصیت ایمان و برخاستن از احساس تكلیف شرعى بود.

یك خصوصیت دیگر این است كه همهى قشرها در بسیج حضور دارند؛

خصوصیت دیگر، پابهركاب بودن است

یكى از خصوصیات، خودسازى است. ما باید خودمان را تربیت كنیم.

 

حركت در جوان سریعتر، تصمیمگیرى سریعتر، اقدام سریعتر است؛ بنابراین مراقبت و محافظت و خودسازى هم بسیار حساستر است. خودسازى، كار سهل و ممتنعى است؛ هم آسان است، هم سخت است

 

بسیج یك پدیدهى شگفتآور و رمزآلود و رازآلود و استثنائىِ نظام جمهورى اسلامى است.

 

كسانى كه اهل تأمل و تدبرند، حدس بزنند كه چرا در شعارهاى كسانى كه حرف و نفس و حركت خودشان را از رادیوى اسرائیل میگیرند، در درجهى اول، شعار بر ضد بسیج است؟

 

همه باید افتخار كنند كه جزو مجموعهى بسیجى باشند

 

یك مسئله هم در بسیج، مسئلهى ایثار است ... یعنى از سهم خود، از حق خود براى دیگران گذشتكردن، و به نفع دیگران از حق خود صرفنظر كردن. این خصوصیت در قلههاى بسیج وجود داشته است

 

خودسازى بسیجى، یكى از خصوصیاتش همین است كه بتواند این روحیه را در خود تقویت كند و پرورش دهد كه ایثار كند


ادامه ی عاشقی را ببینید

بیانات امام خامنه ای در دیدار بسیجیان استان خراسان شمالى‌


بسم
اللهالرّحمنالرّحیم
و الحمد لله ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام على سیّدنا و نبیّنا ابىالقاسم المصطفى محمّد و على ءاله الأطیبین الأطهرین المنتجبین الهداة المهدیّین المعصومین المكرّمین سیّما بقیّةالله فى الأرضین.
جمع بسیجیان عزیز استان، با چهرهى نورانى بسیجى و دلهاى انشاءالله نورانىتر، فضاى جلسهى صمیمى ما را نورانى كرده است. فضا، فضاى معنویت و صمیمیت و محبت و خلوص، مثل همهى مجموعه‌هاى بسیجى و فعالیتهاى بسیجى است.
برنامههائى كه اجرا شد، برنامههاى بسیار خوبى بود. این برنامهى ورزش محلى یقیناً بر بسیارى از كارهاى تقلیدى ترجیح دارد؛ ورزش پهلوانى است و سرشار از سنتهاى ایرانى و اسلامى است. این نكات را باید همیشه به یاد داشته باشیم كه آنچه متعلق به ما و مربوط به خود ماست، با عقاید ما، با ایمان ما آمیخته است؛ آنچه وارداتى است، اگر بخواهیم شكل ایمانى و اسلامى و ایرانى به آن بدهیم، باید این عناصر را در آن تزریق كنیم. آنچه مربوط به خود ماست، به طور طبیعى پیكرهى آن، پیكرهى دینى و ایمانى است. جمع «حلقههاى صالحین» هم اقدام بسیار خوبى است، كه نمایشى از آن در اینجا ارائه شد. سرودى هم كه این برادران عزیزِ سرودخوان اجرا كردند، بسیار خوب بود؛ هم مضمون، هم اجرا بسیار خوب و جالب بود. البته توجه دارید، من هم تأكید میكنم؛ وقتى میگوئید «یا سیدى، یا مولا»، حتماً وجود مقدس امام زمان (سلام الله علیه) در نظر باشد.
در مورد بسیج، سخنان زیادى گفته شده است. هرچه ما دربارهى بسیج نكتهیابى كنیم و این نكتهها را مورد مداقه و تأمل قرار دهیم، زیاد نیست؛ همچنان كه در میدان عمل، هرچه بر روى استحكام بسیج و عمق بخشیدن به ویژگىهاى متعلق به بسیج - كه مخصوص خود آن است - كار كنیم و تكیه كنیم، باز كار زائد انجام ندادهایم. چرا؟ چون كشور از حضور بسیجى در میدانهاى مختلف، تجربهى خوبى دارد؛ هم در دوران دفاع مقدس، هم پیش از آن، و هم بعد از آن تا امروز؛ كه حالا شرح آن را خود شما میدانید، شنیدهاید، بنده هم اشارهاى خواهم كرد. هر جا حضور بسیج و حركت بسیجى در هر میدانى احساس شده است، ما پیشرفت داشتهایم؛ این یك تجربهى مهمى است. كشور در آینده مسائل مهمترى در پیش دارد - نمیگویم مشكلات مهمتر - ممكن است مشكلات روزبهروز كاهش پیدا كند، اما مسائل مهمترى هست، كارهاى بزرگترى هست. ما كه نمیخواهیم به عنوان یك ملت، دور خودمان حصار بكشیم؛ كه اگر این كار را هم بكنیم، رشد متوقف نخواهد ماند؛ اما نگاه ما، نگاه وسیع است؛ در طول تاریخ و در عرض جهان، این نگاه، گسترده است. ملتى با یك چنین آرمانهائى، با یك چنین همت بلندى، با یك چنین افق دورى، خیلى مسائل در پیش دارد. این مسائل احتیاج دارد به خصوصیاتى كه در مجموعهى بسیج هست. بنابراین راجع به بسیج هرچه گفته شود، مداقه شود، بر روى خصوصیات تكیه شود و تعمق شود، زیادى نیست.
اولاً بسیج همزاد انقلاب است. شاید به یك معنا بشود گفت كه حضور بسیجى مردم، خود موجب پیروزى انقلاب شد، یا موجب پدید آمدن انقلاب شد. جوانهاى داوطلب، علاقهمند، قبل از انقلاب در همه جا - در همین شهر بجنورد كه بنده اطلاع دارم - در عرصههائى وارد شدند، ایستادگى كردند، حضور مؤثر پیدا كردند. این تلاشها در سرتاسر كشور جمع شد، شد حركت عظیم انقلابى ملت ایران. بنابراین به این معنا، ولادت بسیج، قبل از ولادت انقلاب است؛ اما با پیروزى انقلاب، بسیج به شكل كنونى - كه خصوصیات منحصربهفرد این پدیدهى شگفتآور را عرض خواهم كرد - تولد یافت. بنابراین میتوان بسیج را همزاد انقلاب معرفى كرد.
خب، این پدیده، پدیدهى بىنظیرى است. آیا ملتهاى دیگر، انقلابهاى دیگر، حضور مردمى نداشتند، كه شما میگوئید حضور بسیج یك پدیدهى بىنظیر است؟ چرا، در انقلابهاى دیگر، در حوادث بزرگى كه در كشورهاى جهان به وجود آمده است، تودهى مردم حضور داشتند؛ منتها با تفاوتهاى بسیار عمیق و تأثیرگذارى. اگر تاریخ را نگاه كنید، مىبینید دو انقلاب در این دو سه قرن اخیر در حد انقلاب ما در دنیا معروف است؛ یكى انقلاب كبیر فرانسه است، یكى انقلاب كمونیستى در شوروى است. در هر دوى اینها مردم بودند، اما حضور مردم در آن انقلابها - كه پرحجم و انبوه هم بود - با حضور بسیجى در انقلاب ما متفاوت است. من حالا اندكى از خصوصیات حضور بسیجى را عرض میكنم.
اولاً این مجموعهى عمومىِ مردمى از اول داراى سازماندهى بود؛ این یك خصوصیت منحصربهفرد است. این سازماندهى كمك كرد به این كه این حركت عظیم مردمى راه خودش را گم نكند. وقتى سازماندهى بود، یعنى هدایت در آن هست، بصیرت در آن هست، تمركز در تصمیمگیرى هست، ارادهى مردم هست؛ اما از تندروى، از زیادهروى، از كجروى، از خطاهاى فاحش، جلوگیرى میكند.
مهمتر از این، خصوصیت ایمان و برخاستن از احساس تكلیف شرعى بود. یك وقت احساسات محض، یك انسانى را، یك جمع انسانى را، یك جمعیتى را به یك سوئى حركت میدهد؛ این ممكن است، در خیلى جاها هست. این آدمى كه با احساسات حركت میكند، هدایت او، زمام و مهار نفس او و حركت او، به دست یك عامل معنوى و درونى و قلبى نیست؛ خیلى اوقات از حد تجاوز میكند؛ آنجائى كه نباید دست به كشتار بزند، دست به كشتار میزند؛ آنجائى كه نباید ظلم كند، ظلم میكند. لذا شما ببینید در همین انقلابهائى كه من اسم آوردم، آنچه كه تاریخ ثبت كرده است - تاریخ خودشان، نه اینكه ما بگوئیم - سرشار و لبریز است از همین خطاها و انحرافها و اشتباهها و تقابلها؛ یك گروه در مقابل یك گروه دیگر قرار میگرفتند. بله، در انسان مؤمن هم احساسات وجود دارد؛ ما كه بدون احساسات حركت نمیكنیم؛ احساس داریم، احساس عاطفى داریم، احساس خشم داریم؛ لیكن این احساس با ایمان ما كنترل میشود. جوان بسیجى در برخورد با عنصر منافق، چون این منافق زن است و نامحرم است، حتّى جان خود را از دست میدهد، براى اینكه به بدن این زن مشكوك دست نزند. اینها وجود دارد؛ این جزو حوادثى است كه مكرر اتفاق افتاده است. دقت نظر بسیجى در مچگیرى از منافق، در موارد زیادى تحقق پیدا میكند. در بعضى از این موارد، طرف مثلاً زن است؛ این جوان بسیجى حاضر نیست از حدود ایمانى تخطى كند. ببینید، این حضور ایمان را در این انسان بسیجى نشان میدهد؛ این خیلى مهم است. بله، یك جا به شهیدشدن چهار تا بسیجى مىانجامد؛ اما در نگاه كلى وقتى نگاه میكنیم، این خیلى معناى متعالى و مهمى را به ما منعكس میكند. بنابراین حركت عمومى و تودهاى و سازماندهىشدهى مردم، با هدایت ایمان، با دخالت ایمان پیش میرود؛ این از خصوصیات بسیج است.
یك خصوصیت دیگر این است كه همهى قشرها در بسیج حضور دارند؛ شهرى هست، روستائى هست، جوانِ نوخاستهى نوسال هست، پیرمرد كهنسال هم هست. چقدر در جنگ، رادیوهاى خارجى و مبلّغین معاند و مغرض گفتند كه جمهورى اسلامى بچههاى نابالغ را به جنگ میفرستد. بله، بچههاى نابالغ میرفتند، اما كسى آنها را به جنگ نمیفرستاد. آنها مىآمدند با گریه، با زارى، با دست بردن در شناسنامه، با رضایتگرفتن از پدر و مادر به زور گریه، با قاطىشدن بین رزمندگان، خودشان را به جبهه میرساندند. اینها واقعیت است. پیر و جوان، تحصیلكرده و غیرتحصیلكرده در بسیج حضور دارند. در اینجا روشنفكرها یك كنارى نایستادند. در بعضى از این اجتماعات بزرگى كه در این انقلابها وجود دارد، گروه روشنفكران قاطى مردم نمیشوند. من یك وقتى از یك نمایشنامهى روشنفكرى نقل كردم كه آقائى از بالاى ایوان به حركت مردم نگاه میكند، اما خودش وارد نمیشود، قاطى نمیشود. اینجا نخیر؛ اینجا كارگر بود، كشاورز بود، دانشجو بود، دانشآموز بود، پزشك بود، نویسندهى مبرّز بود، شاعر برجسته بود، متخصص بود، مخترع بود و هست؛ همه وارد بسیج. شما بروید تشكیلات بسیج را نگاه كنید، در شهر خودتان هم نگاه كنید؛ همه جا همین جور است. اینجا دیروز یك جوان مخترعى آمده، خودش را جزو بسیج مخترعین معرفى میكند. اینها در دنیا نظیر ندارد. بسیج مخترعین، بسیج اساتید دانشگاه، بسیج نویسندگان، بسیج شاعران. گروههاى روشنفكرى، با قوارههاى مختلف، در این مجموعهى عظیم و پرراز و رمزى كه ما اسمش را «بسیج» گذاشتیم، حضور دارند. جوان هم هست، پیر هم هست، زن هم هست، مرد هم هست، متخصص كارهاى صنعتى هم هست، متخصص كارهاى روانشناسى هم هست؛ همه جور انسانى در این مجموعه حضور دارند.
خصوصیت دیگر، پابهركاب بودن است. خب، عزیز من! سى و سه سال از انقلاب میگذرد. حضور تودهاى در انقلابهاى گوناگون، یك ماه بود، دو ماه بود، حداكثر یك سال بود؛ بعد تمام شد. اینجا هم كسانى كه میخواستند زندگى را و جمهورى اسلامى را از روى دستورالعملهاى غربى تنظیم كنند و ترتیب بدهند، همین سفارش را میكردند. اوائل انقلاب سفارش میكردند كه خیلى خوب، انقلاب تمام شد، مردم بروند خانههاشان. در انقلابهاى دیگر، مردم رفتند خانههاشان؛ اما سى و سه سال از انقلاب میگذرد، بسیج در صحنه است، در عرصه است، پابهركاب است. آن نسلى كه آن روز وارد بسیج بودند، امروز افراد میانسال و مسنّى شدهاند، محاسنهاشان سفید شده؛ نوه دارند، عروس دارند، داماد دارند؛ اما بسیجىاند. آنها پیر شدند، اما آیا چهرهى بسیج پیر شد؟ ابدا. چهرهى بسیج، چهرهى جوانى است. این معنایش چیست؟ این معنایش این است كه نسلهاى نوظهور و پىدرپى، این حضور مردمى را از دست ندادهاند، فراموش نكردهاند. آن روز یك عدهاى میگفتند خیلى خوب، جوان است، اهل هیجان است، جنگ هم یك حادثهى پرهیجان است؛ این میكشد طرف جنگ، به خاطر هیجان. امروز كه جنگ نیست، امروز كه هیجان جنگ نیست؛ چرا جوان به میدان مىآید؟ اینها مسائل بسیج است. ببینید، اینها آن نكات ریزى است كه ما وقتى مجموع این نكات را كنار هم میگذاریم، به این نتیجه میرسیم كه بسیج یك پدیدهى شگفتآور و رمزآلود و رازآلود و استثنائىِ نظام جمهورى اسلامى است. این مجموعه خیلى گرهها را باز كرده است، در خیلى صحنهها حضور داشته است، حضور او اثرگذار و تعیینكننده بوده است. پس ما در آینده هم به این حضور احتیاج داریم.
كسانى كه اهل تأمل و تدبرند، حدس بزنند كه چرا در شعارهاى كسانى كه حرف و نفس و حركت خودشان را از رادیوى اسرائیل میگیرند، در درجهى اول، شعار بر ضد بسیج است؟ آیا خودشان میفهمند كه چرا شعار بر ضد بسیج میدهند، یا نمیفهمند؟ این را من نمیتوانم قضاوت كنم. اما این، حقیقت كار است. این كلید طلائىِ حل بسیارى از مشكلات آینده، مورد بغض و عداوت آن كسانى است كه نمیخواهند آینده، آیندهى خوبى و سرافرازى و موفقیتآمیزى براى نظام جمهورى اسلامى باشد؛ لذا میخواهند این كلید طلائى را بشكنند؛ لااقل در چشم من و شما آن را كوچك كنند. البته نخواهند توانست و معلوم است. خب، این دربارهى خصوصیات بسیج. در این زمینه خیلى حرف هست. عرض كردم؛ هرچه مداقّه كنیم، نكتهیابى كنیم، در این نكات تأمل كنیم و آنها را گسترش دهیم تا فكر و فرهنگ جامعه شود، زیادى نیست. مداقه در مورد بسیج - این پدیدهى عجیبى كه خداى متعال به نظام جمهورى اسلامى هدیه كرده است - مسئلهى مهمى است.
خب، شما جزو بسیجید. همه باید افتخار كنند كه جزو مجموعهى بسیجى باشند. كسى كه وارد این مجموعه میشود، صلاحیتهائى دارد؛ این صلاحیتها را نشان داده است، وارد بسیج شده است؛ این صلاحیتها را باید حفظ كنید. آنچه كه من به شما عرض میكنم - كه شما فرزندان من هستید، شما جوانان من هستید - این است كه این خصوصیات را باید حفظ كنید؛ نه فقط حفظ كنید، بلكه باید اینها را تقویت كنید
.

نوشته شده در تاریخ جمعه 28 مهر 1391 توسط صبورا .
طبقه بندی: صدای سخن عشق (بیانات، پیام ها و ...) 


پونیشا :: نیروی کار مجازی