عشق یعنی ...

به نام خدای عاشقی ها

عشق یعنی لافتی الا علی
عشق یعنی رهبرم سید علیصِرف جشن گرفتن كافى نیست؛ در درجهى اول باید پیوند قلبى خودمان با پیغمبر را تقویت كنیم.

 

به بركت اسلام، همهى آرزوهاى ملىِ یك ملت در دنیاى اسلام میتواند برآورده شود. ملتهاى اسلامى به بركت اسلام میتوانند در مقابل تسلط غرب، در مقابل تكبر دولتهاى غربى، در مقابل سلطهى ظالمانهى دولتهاى غربى، در مقابل استثمار و استكبار دولتهاى غربى بایستند.
و غرب مجبور به عقبنشینى است؛

 

امروز مهمترین دستاویز دشمن براى مقابلهى با بیدارى اسلامى، ایجاد اختلاف است.

 

ملتهاى مسلمان باید با هم متحد شوند. در داخل هر كشور، گروههاى مختلف، مذاهب مختلف، جناحهاى مختلف، باید دست به دست هم بدهند؛ اختلافات فكرى و عقیدتى و سیاسى و سلیقهاى و جناحى را بر حركتهاى اساسىِ خودشان حاكم نكنند، تا بتوانند در مقابل دشمن بایستند؛ امروز راه، فقط این است.

 

هر حركت اختلافى، به هر شكلى، در میان ملتهاى مسلمان، یا در درون یك كشور میان افراد آن كشور، بازى كردن در زمینى است كه دشمن آن زمین را تعیین كرده است؛ كمك به دشمن است

 

ادامه ی عاشقی را ببینید

 


بسماللّهالرّحمنالرّحیم
تبریك عرض میكنم این عید سعید و بزرگ را به همهى شما حضار محترم، میهمانان عزیزى كه از كشورهاى دیگر در اینجا تشریف دارند، و سفراى كشورهاى اسلامى، و همچنین به همهى ملت بزرگ ایران كه محبت و پایبندى خود را به ارادت به مقام نبوت در عمل به اثبات رساندند. همچنین تبریك عرض میكنم به همهى امت اسلامى كه بر محور نام مبارك پیامبر اسلام احساس اتحاد و یگانگى میكنند. همچنین تبریك عرض میكنیم این عید سعید را به همهى آزادگان عالم؛ كه حقیقتاً بشارت میلاد پیغمبر و بركات الهى كه بر این میلاد بزرگ مترتب شده است، متعلق به همهى آزادگان عالم است؛ همهى انسانهائى كه به دنبال آزادگى و عدالت و دست یافتن به ارزشهاى والاى الهىاند.
بعضى از اهل معرفت و اهل سلوك معنوى معتقدند كه ماه ربیعالاول، به معناى حقیقى كلمه، ربیع حیات است، ربیع زندگى است؛ زیرا در این ماه، وجود مقدس پیامبر گرامى و همچنین فرزند بزرگوارش حضرت ابىعبداللّه جعفربنمحمدالصّادق ولادت یافتهاند و ولادت پیغمبر سرآغاز همهى بركاتى است كه خداى متعال براى بشریت مقدر فرموده است. ما كه اسلام را وسیلهى سعادت بشر و راه نجات انسان میدانیم، این موهبت الهى مترتب بر وجود مبارك پیغمبر است كه در این ماه اتفاق افتاد. حقیقتاً باید این میلاد عظیم را مبدأ همهى بركاتى دانست كه خداى متعال جامعهى بشرى را، امت اسلامى را، پیروان حقیقت را به آن سرافراز كرده است.
صِرف جشن گرفتن كافى نیست؛ در درجهى اول باید پیوند قلبى خودمان با پیغمبر را تقویت كنیم. دنیاى اسلام باید رابطهى معنوى و قلبى و عاطفى خود با نبى مكرم را روزبهروز تقویت كند؛ این نقطهى مشترك بین همهى مسلمانان عالم است. آن كسانى كه دلشان براى تشكیل امت اسلامى میتپد، باید بر روى این نقطه تكیه كنند: رابطهى معنوى و عاطفى با وجود مقدس پیغمبر. یعنى در درجهى اول و به طور جدى، تصمیم بر تبعیت از آن بزرگوار در همهى امور. در آیات كریمهى قرآن، دربارهى اخلاق پیامبر، دربارهى رفتار سیاسى پیغمبر، دربارهى نوع حاكمیت پیغمبر، دربارهى احساس پیامبر مكرم نسبت به مردم - چه نسبت به مسلمانها، چه نسبت به غیر مسلمانها - شرح داده شده است. تربیت صحابهى بزرگوار پیامبر در زمان پیغمبر و رفتار آنها، نشان دهندهى آن جهتى است كه در تعلیم و تربیت امت اسلامى، مورد نظر اسلام و مورد نظر پیامبر است. باید اینها را در زندگىِ خودمان پیاده كنیم، باید اینها را عملیاتى كنیم؛ صِرف گفتن كفایت نمیكند.
امروز زمینه براى این مسئله آماده استبیدارى اسلامى یك حقیقتى است كه اتفاق افتاده است. بعد از دهها سال متمادى تسلط دشمنان اسلام و دشمنان مسلمین بر جوامع اسلامى، چه به شكل استعمار مستقیم، چه به شكل استعمار جدید و استعمار غیر مستقیم، چه به صورت سلطهى فرهنگى یا سلطهى اقتصادى یا سلطهى سیاسى؛ بعد از سالهاى متمادى كه ملتهاى مسلمان فشرده شدند در زیر این فشارهاى عظیم سلطهى غربى و دولتهاى اروپائى و آمریكائى بر كشورهاشان، بتدریج هستهى بیدارى، یقظهى اسلامى رشد كرده، ثبت شده است و دارد خود را نشان میدهد. مردم دنیاى اسلام امروز احساس میكنند كه وسیلهى عزتشان، وسیلهى سربلندىشان، وسیلهى استقلالشان، اسلام است. به بركت اسلام، همهى آرزوهاى ملىِ یك ملت در دنیاى اسلام میتواند برآورده شود. ملتهاى اسلامى به بركت اسلام میتوانند در مقابل تسلط غرب، در مقابل تكبر دولتهاى غربى، در مقابل سلطهى ظالمانهى دولتهاى غربى، در مقابل استثمار و استكبار دولتهاى غربى بایستند.
و غرب مجبور به عقبنشینى است؛ امروز شما این تجربه را در دنیاى اسلام مشاهده میكنید. سى و چند سال قبل این مسئله در ایران اتفاق افتاد؛ امروز هم در دنیاى اسلام، در شمال آفریقا، این را مشاهده میكنید. قدمها به سمت پیروزى است. البته مشكلات هست؛ لیكن اگر ما بیدار باشیم، مشكلات نمیتواند جلوى راه ما سد ایجاد كند. قرآن میفرماید: «لن یضرّوكم الّا اذى».(1) بله، اذیت میكنند، آزار میكنند، مشكل درست میكنند؛ اما اگر ما عازم باشیم، به خدا توكل داشته باشیم، تصمیم بر حركت داشته باشیم، نمیتوانند جلوى راه ما سد ایجاد كنند.
امروز ملتهاى اسلامى بیدار شدهاند؛ احساس میكنند میتوانند به بركت اسلام، در مقابل دشمنان دنیاى اسلام، در مقابل شبكهى فاسد صهیونیستى كه بر سیاستهاى دول غربى مسلط است، حرف خود را به كرسى بنشانند. این پیروزىها خیلى ارزش دارد. «وعدكم اللّه مغانم كثیرة تأخذونها فعجّل لكم هذه» - این بخشى از وعده‌ى الهى است كه تحقق پیدا كرد - «و كفّ ایدى النّاس عنكم و لتكون ءایة للمؤمنین و یهدیكم صراطا مستقیما».(2) هر پیروزىاى كه یك ملت در مقابلهى با دشمنان و تبلیغات و روشها و شیوههاى خباثتآلود آنها پیدا میكند، یك بشارت الهى است، یك آیت الهى است، یك نشانهى الهى است - «و لتكون آیة» - كه اگر حركت كردید، به نتیجه خواهید رسید
امروز دنیاى اسلام با توطئههاى دشمنان مواجه است. من به شما برادران و خواهران عزیز - چه ایرانى و چه غیر ایرانى - عرض بكنم: امروز مهمترین دستاویز دشمن براى مقابلهى با بیدارى اسلامى، ایجاد اختلاف است. مسلمان را در مقابل مسلمان قرار دادن، مسلمان را به دست مسلمان از بین بردن، اینها را به هم مشغول كردن؛ چه چیزى بهتر از این براى دشمنان استقلال اسلامى كه مسلمانان را به هم مشغول كنند؟ از روز اوّلى كه انقلاب اسلامى در ایران پیروز شد، سیاست ایجاد اختلاف در میان ملت ما و كشور ما دنبال شد؛ اما جمهورى اسلامى با قاطعیتِ كامل در مقابل این مسئله ایستاد. در سطح بینالملل اسلامى هم اختلافات مذهبى را مطرح كردند، اما جمهورى اسلامى پرچم اتحاد اسلامى را برافراشت. ما اعلام كردیم، امام بزرگوار ما بارها این را گفتند، و ملت ایران در زمان ایشان و بعد از ایشان تكرار و تأكید كردند كه ما معتقد به برادرى اسلامى هستیم.
ما هر شكافى بین مسلمانان را رد میكنیم؛ این درست نقطهى مقابل عوامل دشمنان است كه از هر پدیدهى كوچكى براى ایجاد اختلاف بین مسلمانان استفاده میكنند. اگر شما نگاه كنید، مىبینید امروز سیاست دشمنان بیدارى اسلامى در كشورهاى شمال آفریقا هم، ایجاد اختلاف است. سیاست استكبار همین است؛ اینها را به جان هم بیندازند، اینها را در مقابل هم قرار دهند.
علاج این بیمارى، احساس اتحاد بین مسلمین است؛ ملتهاى مسلمان باید با هم متحد شوند. در داخل هر كشور، گروههاى مختلف، مذاهب مختلف، جناحهاى مختلف، باید دست به دست هم بدهند؛ اختلافات فكرى و عقیدتى و سیاسى و سلیقهاى و جناحى را بر حركتهاى اساسىِ خودشان حاكم نكنند، تا بتوانند در مقابل دشمن بایستند؛ امروز راه، فقط این است. با انواع حیل دارند تلاش میكنند ایجاد اختلاف كنند؛ مىبینید شما. وقتى مسلمانها سرشان به اختلاف با یكدیگر مشغول شد، مسئلهى فلسطین در حاشیه قرار میگیرد؛ ایستادگى در مقابل زیادهخواهى آمریكا و غرب، در حاشیه قرار میگیرد؛ آنها امكان پیدا میكنند كه نقشههاى خودشان را عمل كنند.
امروز مشاهده میشود كه غربىها یك حركت تازهاى را در آفریقا شروع كردهاند براى تسلط بر ملتهاى آفریقا، براى حضور مجدد در زندگى مردم آفریقا. وقتى آتش اختلافات روشن شد، دشمن مجال پیدا میكند كه همه كار انجام دهد. در همسایگى ما در پاكستان، شما ببینید به بهانهى اختلافات، چه فجایعى را ایجاد میكنند. در سوریه، شما ببینید چطور مردمى را به جان مردم دیگرى مىاندازند. در بحرین مشاهده كنید چطور صداى ملتى را به طور كلى خاموش میكنند؛ یك ملت را از همهى جوانب بایكوت میكنند. در مصر و در مناطق دیگر، شما ببینید چطور مردم را در مقابل هم قرار میدهند. اینها سیاستهائى است كه ممكن است انگیزههاى شخصى و اعتقادى از طرف اشخاص داشته باشد، اما نقشهى كلى، نقشهى دشمنان است.
من كسى را متهم نمیكنم به این كه عالماً و عامداً دارد نقشهى دشمن را انجام میدهد، اما به طور قطع و یقین میگویم: هر حركت اختلافى، به هر شكلى، در میان ملتهاى مسلمان، یا در درون یك كشور میان افراد آن كشور، بازى كردن در زمینى است كه دشمن آن زمین را تعیین كرده است؛ كمك به دشمن است. مسئلهى وحدت را همه باید جدى بگیرند؛ در درجهى اول، نخبگان؛ نخبگان سیاسى، نخبگان دینى، نخبگان دانشگاهى، نخبگان حوزههاى علمیه؛ در همه جا. در كشور ما همه مسئلهى وحدت را جدى بگیرند. ایجاد اختلاف مذهبى بین گروههاى مختلف مسلمان، خطر بزرگى است. اگر دشمنان بتوانند آتش اختلافات فرقهاى را در یك جائى برافروزند، فرونشاندن آن جزو دشوارترین كارهاست. باید جلوى این كار را گرفت؛ این هم نمیشود، جز با ابتكار عمل و مجاهدت و اخلاص نخبگان در هر كشورى؛ علما، دانشگاهیان، سیاستمداران، كسانى كه داراى نفوذ و تأثیرند؛ براى مردم تشریح كنند نقشهى دشمن را، و نگاه امیدوارانه‌ى دشمن را به ایجاد اختلاف بین مردم، بین كشورهاى اسلامى، بین جناحهاى اسلامى، بین سنى و شیعه، بین گرایشهاى مختلف در مذاهب مختلف اسلامى؛ مردم را آگاه كنند.
این خطر بزرگى است كه دشمنان تجربه كردند. انگلیسها در این زمینه داراى تجربههاى طولانىاند. ما در تاریخ، در شرح حال اینها میخوانیم و مىبینیم كه چه كارهائى را كردند براى ایجاد اختلاف. اینها بلدند، دیگران هم از اینها یاد گرفتند. مشغول تلاش هستند براى ایجاد اختلاف؛ باید پرهیز كرد. نباید با احساسات سطحى و عامیانه، موجب برافروختن این آتشها شد؛ این، سرنوشت ملتها را سیاه میكند؛ ملتها را به خاك سیاه مینشاند؛ دشمنان اسلام را، دشمنان مسلمین را، دشمنان استقلال را، در كارهاى خودشان موفق میكند؛ نقشهى آنها را تحقق خواهد بخشید؛ باید بیدار بود.
شعار اتحاد اسلامى، یك شعار مقدس است. امروز اگر پیامبر مكرم اسلام (صلّى اللّه علیه و ءاله) در میان ما بود، به اقتضاى آیهى شریفهى «عزیز علیه ما عنتّم حریص علیكم بالمؤمنین رئوف رحیم»(3) ما را به اتحاد دعوت میكرد؛ از ایجاد اختلافاتِ اینچنینى جلوگیرى میكرد. ما اگر چنانچه علاقهمند به نبى مكرم اسلام هستیم، باید این خواستهى قطعى آن بزرگوار را تحقق ببخشیم.
از خداوند متعال میخواهیم به همهى ما توفیق دهد تا بتوانیم به آنچه میگوئیم، عمل كنیم.
والسّلام علیكم و رحمةاللّه و بركاته

1)
آلعمران: 111
2)
فتح: 20
3)
توبه: 128

 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 10 بهمن 1391 توسط صبورا .
طبقه بندی: صدای سخن عشق (بیانات، پیام ها و ...) 


پونیشا :: نیروی کار مجازی
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic