تبلیغات
عشق یعنی ...

                    عشق یعنی ...

به نام خدای عاشقی ها

عشق یعنی لافتی الا علی
عشق یعنی رهبرم سید علی
بسماللّهالرّحمنالرّحیم
انشاءاللّه كه كاشت درخت، چه در این روز و این ایام كه به نام درختكارى شناخته شده، و چه در بقیهى ایامى كه میشود درختكارى كرد، براى كشور مایهى بركت و آبادانى باشد. واقع قضیه هم همین است كه گیاه و درخت براى هر كشورى، براى هر مجموعهى انسانىاى، مایهى بركت است؛ براى همین هم در شرع مقدس اسلام و در احادیث ما، به مسئلهى درخت و نگهدارى درخت و جلوگیرى از قطع كردن درختان توصیه شده. خب، حالا این یك توصیهى اسلامى است. امروز همهى مردم دنیا هم به این مسئله توجه دارند و شاید بشود گفت كه همیشه مردم و جوامع بشرى به مسئلهى درخت اهمیت میدادهاند.
منتها من گلایهاى كه باید بكنم از مجموع مسئولینِ مسئلهى درخت و درختكارى و جنگل و این چیزها، این است كه ما اینجا دانه دانه درخت میكاریم، اما صدها صدها و هزارها هزارها درخت در جاهائى كه نباید قطع شود، بىجهت قطع میشود؛ این خیلى اشكال بزرگى است كه وجود دارد. علاوه بر اینكه آبادىها و سبزىهاى اطراف شهرهاى بزرگ به غلط و به غصب در اختیار افرادى قرار گرفت كه میخواستند از زمین سوء استفاده كنند و هنوز هم دارند میكنند، و سبزى تبدیل شد به سیمان و آهن و اینها - كه این یك مصیبتى براى شهرهاست - مجموعهى جنگلى كشور هم مورد تهدید جدى قرار داشت و قرار دارد؛ كه باید جداً از آن جلوگیرى شود. این، هم وظیفهى دولت است، هم وظیفهى مجلس است، هم وظیفهى شهردارىهاست، هم وظیفهى قوهى قضائیه است؛ هر كدام به نحوى باید جلوى پیشرفت این حركت غلطى را كه امروز متأسفانه در كشور ما وجود دارد، بگیرند.
ما براى حفظ جنگلها قوانینى لازم داریم - این قوانین جایش خالى است - و یك اراده‌ى قوى و عزم راسخى لازم داریم براى جلوگیرى از تصرف زمینهاى اطراف شهرهاى بزرگ، كه افرادى آنها را میگیرند و تبدیل میكنند به ساختمان، به آپارتمانهاى بلندمرتبه. این كار علاوه بر اینكه مشكلات گوناگون بشرى و انسانى ایجاد میكند، اولین كار غلطى كه انجام میگیرد، این است كه محیط سبز اطراف شهرها - هواى تنفس شهر - از بین میرود. حالا شما در شهر بروید زحمت بكشید و در خانهها دانهدانه نهال بكارید؛ این كجا، و این كه شهر محاط باشد به مجموعهى سبز، كجا؟ اگرچه كارهاى خوبى هم انجام گرفته، در اطراف شهرها گاهى جنگلكارىهائى شده - این را هم نباید منكر شد - لیكن آن چیزى كه ثروت اصلى كشور است، كه مناطق سبز اطراف شهرهاست، باغات داخل شهرهاست، و بخصوص جنگلهاست، باید محفوظ بماند. هم سازمان محیط زیست، هم دستگاههاى ذىربط دیگر دولتى، هم مسئولین و نمایندگان در مجلس، هم مسئولین در قوهى قضائیه، و در مورد شهرها و حریم شهرها هم شهردارىها، در سرتاسر كشور موظفند كه این كار را دنبال كنند. ما همیشه این مسئله را تكرار میكنیم، اما باز مىبینیم كه كار درستى انجام نگرفت! خب، باید انشاءاللّه همه همت كنند تا این كارى كه همه هم قبول دارند كه لازم است و درست است، تحقق پیدا كند.
انشاءاللّه همه موفق باشید. آقایان، خداحافظ.

 


نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 16 اسفند 1391 توسط صبورا .
طبقه بندی: صدای سخن عشق (بیانات، پیام ها و ...) 


پونیشا :: نیروی کار مجازی