تبلیغات
عشق یعنی ...

                    عشق یعنی ...

به نام خدای عاشقی ها

عشق یعنی لافتی الا علی
عشق یعنی رهبرم سید علی


قسمت دومما اطلاع داریم كه این دفعه هم رسانههاى رسمى و شناخته شدهى دشمن - كه هر وقت توانستند، علیه جمهورى اسلامى كار كردند - از مدتى پیش دارند طراحى میكنند، برنامهریزى میكنند، برنامهسازى میكنند، براى اینكه دل مردم را نسبت به انتخابات سرد كنند؛ شروع هم كردهاند، منتها برنامهریزىشان خیلى وسیعتر از این حرفها است؛ میخواهند مردم پاى صندوق نیایند؛ میخواهند مردم در ادارهى كشور و مدیریت كشور سهیم نشوند؛ میخواهند مردم در صحنه نباشند

 

حضور مردم است كه عوامل قدرت و قوّت را در درون ما تقویت میكند: علم ما پیشرفت میكند، بصیرت ما پیشرفت میكند، سازوكارهاى مدیریت ما پیشرفت میكند

 

آنچه كه انسان از فضل الهى سراغ دارد، از همت این مردم عزیز سراغ دارد، انشاءاللّه به توفیق الهى، باذن اللّه، این انتخاباتى كه در پیش است، یكى از بهترین و پرشورترین انتخاباتهاى ما خواهد بود

 

راه اساسى براى اینكه مشكلات انتخاباتى پیش نیاید، التزام به قانون است

 

اگر من و شما كه میخواهیم رأى بدهیم، با نیت صادق و خالص و براى انجام وظیفه و براى آیندهى كشور وارد میدان شویم و بخواهیم تصمیم بگیریم، انشاءاللّه خداى متعال هم در این صورت دلهاى ما را هدایت خواهد كرد.

 

رئیس جمهور، هم باید كارى باشد، هم باید مردمى باشد، هم باید مقاوم باشد، هم باید ارزشى باشد، هم باید باتدبیر باشد، هم باید پابند به قوانین و مقررات باشد - مجرى قانون است - هم باید درد مردم را احساس كند، هم باید طبقات مختلف مردم را ببیند


ادامه ی عاشقی را ببینید

اتكاء جمهورى اسلامى و اقتدار جمهورى اسلامى به دلهاى مردم است، به عواطف و احساسات مردم است، به خرد و اندیشه و بصیرت مردم است. اگر در طول سى و چند سال، با این همه تلاش نتوانستند جمهورى اسلامى را متزلزل كنند، به خاطر این است؛ والّا این دنیاى مادى، این دنیاى مستكبر، این قدرتهاى ظالم و بىرحم و خبیث، مگر ممكن بود بگذارد یك نظامى با این داعیههائى كه نظام جمهورى اسلامى دارد، زنده بماند؟ مىبینید با كشورهائى كه نهضتى در آنها به نام اسلام راه افتاده، چه میكنند؛ زیر فشار میگذارند، خواستههاى خودشان را بهزور بر آنها تحمیل میكنند، آنها را وادار میكنند. در جمهورى اسلامى این كارها نشد؛ نتوانستند. دشمن میخواهد خواستههاى خود را بر جمهورى اسلامى تحمیل كند، جمهورى اسلامى را سربهفرمان خود قرار دهد؛ و این در صورتى میتواند اتفاق بیفتد كه جمهورى اسلامى ضعیف باشد. با حضور مردم، جمهورى اسلامى قوّت میگیرد؛ نمیخواهند این اقتدار باشد؛ لذا در همهى انتخاباتهاى ما، در طول این سالها، قبل از هنگام انتخابات، تبلیغات دشمن علیه انتخابات شروع شده؛ یعنى قبل از آنكه مسئولین ما و رسانههاى ما و مطبوعات ما شروع كنند براى انتخابات كار كردن، دشمن طراحى كرده است و شروع كرده است؛ این دفعه هم همین جور است.
ما اطلاع داریم كه این دفعه هم رسانههاى رسمى و شناخته شدهى دشمن - كه هر وقت توانستند، علیه جمهورى اسلامى كار كردند - از مدتى پیش دارند طراحى میكنند، برنامهریزى میكنند، برنامهسازى میكنند، براى اینكه دل مردم را نسبت به انتخابات سرد كنند؛ شروع هم كردهاند، منتها برنامهریزىشان خیلى وسیعتر از این حرفها است؛ میخواهند مردم پاى صندوق نیایند؛ میخواهند مردم در ادارهى كشور و مدیریت كشور سهیم نشوند؛ میخواهند مردم در صحنه نباشند؛ لذا تلاش میكنند. اگر حضور مردم نباشد، آنها براحتى میتوانند تهاجم خودشان را چندین برابر كنند. حضور مردم است كه به نظام اسلامى و به كشور عزیز ما مصونیت میبخشد. حضور مردم است كه عوامل قدرت و قوّت را در درون ما تقویت میكند: علم ما پیشرفت میكند، بصیرت ما پیشرفت میكند، سازوكارهاى مدیریت ما پیشرفت میكند - همچنان كه در طول این سالها پیشرفت كرده است - این به خاطر حضور مردم است، به خاطر انگیزههاى مردم است؛ میخواهند این انگیزهها نباشد، لذا سعى میكنند انتخابات را بىرونق كنند.
من عرض بكنم؛ آنچه كه انسان از فضل الهى سراغ دارد، از همت این مردم عزیز سراغ دارد، انشاءاللّه به توفیق الهى، باذن اللّه، این انتخاباتى كه در پیش است، یكى از بهترین و پرشورترین انتخاباتهاى ما خواهد بود. البته دشمن تلاش میكند زحمت مردم را باطل كند - همچنان كه در سال 88 كردند - این هم یكى از كارهاى دشمنان بود؛ كسانى را وادار كردند كه برخلاف قانون، توقعاتى بكنند و بر اساس آن توقعات، سعى كنند مردم را در مقابل نظام قرار دهند؛ كه البته به توفیق الهى موفق نشدند.
راه اساسى براى اینكه مشكلات انتخاباتى پیش نیاید، التزام به قانون است؛ این را من عرض بكنم. آحاد مردم در هر جاى كشور كه هستند؛ در شهر، در روستا، در مركز، در كلانشهرها و در همه جا، باید به دنبال این باشند كه هر كسى حرفى میزند، بر اساس قانون باشد؛ هر كسى توقعى دارد، بر اساس قانون باشد. آنهائى كه آن سال آن خسارت را به كشور و به ملت وارد كردند و براى كشور هزینه درست كردند، اگر تسلیم قانون بودند، اینجورى نمیشد. قانون معیّن كرده است كه اگر كسى اعتراضى دارد، بیاید. آن سال گفته شد؛ حتّى ما از شوراى محترم نگهبان خواهش كردیم، آن زمان را تمدید هم كردند كه آراء بازشمارى شود؛ گفتیم هر تعداد معقولى و هر صندوقى كه بخواهند بازشمارى شود، بازشمارى شود؛ خب، زیر بار نرفتند! كارشان منطقى نبود، معقول نبود؛ براى كشور هزینه درست كردند. خب، كشور بر این مسائل فائق مىآید. نظام جمهورى اسلامى قوى است. این خرابكارىها و انگشت توى چشم كردنها و این مزاحمتها و آزارها، جمهورى اسلامى را كه از پا نمىاندازد. جمهورى اسلامى در طول این سالها با انواع سیاستها و سیاستمدارانِ مختلف روبهرو بوده است؛ اما با وجود همهى معارضهها، همهى زاویهها - كه احیاناً وجود داشته است - جمهورى اسلامى پیش رفته؛ بعد از این هم همین جور خواهد بود. جمهورى اسلامى كه با این حرفها از پا در نمىآید، منتها براى كشور هزینه درست میشود. راه هزینه درست نشدن، التزام به قانون است. این توصیهى من به شما مسئولان محترم انتخابات هم هست: قانون را معیار قرار دهید. در آیهى كریمهى قرآن كه تلاوت كردند، به اداى امانت اشاره شد - «انّ اللّه یأمركم ان تؤدّوا الامانات الى اهلها»(3) - اداى امانت به همین است كه طبق مرّ قانون عمل شود؛ هم در مرحلهى تشخیص صلاحیتها - چه در مورد ریاست جمهورى، چه در مورد شوراها، و در موارد دیگرى كه در پیش است - هم در مرحلهى قرائت آراء، هم در مرحلهى حفظ آراء و صندوقها. باید مرّ قانون رعایت شود و نهایت امانتدارى انجام بگیرد؛ كه بحمداللّه تا حالا هم همین جور بوده است.
بدیهى است در هر انتخاباتى، یك عدهاى به نتیجهى مطلوبِ خودشان نمیرسند - من نمیخواهم اسمش را بگذارم بازندهى انتخابات؛ نباید تعبیر برنده و بازنده و این واژهها و اصطلاحات غربىِ مادى را به كار برد؛ اگر براى خدا و براى انجام تكلیف وارد میشویم، برد و باخت وجود ندارد - خب، اینها اعتراض دارند. انسان پیش قاضى هم كه میرود، همین جور است. قضاوتى در یك دادگاهى وجود دارد؛ آن طرفى كه در این قضاوت به مقصود خود رسیده، خوشحال است، آن طرف دیگر ناراحت است؛ آن طرف دیگر نباید دادگاه را متهم كند كه برخلاف حق عمل كرده؛ نه، دادگاه است و بر طبق قانون عمل میكند؛ منتها او ناراحت میشود، ناراضى میشود. باید همهى آنچه را كه پیش مىآید - كه مبتنى بر قانون است - تحمل كنیم؛ این را باید همهمان یاد بگیریم؛ این صبرِ انقلابى است، این تحملِ انقلابى است. امیدواریم خداى متعال هم دلها را هدایت كند به آنچه كه براى كشور بهتر است.
مدیریت عالى اجرائى در كشور، كار بزرگى است، كار مهمى است. یك كلمه حرف اثر میگذارد؛ یك اقدام كوچك یا بزرگ از سوى مجریان درجهى یك كشور - رئیس جمهور، وزرا - اثر میگذارد؛ دستگاه اجرائى اینجور است. خدمت آنها، براى كشور تأثیرات عمیق دارد؛ خداى نكرده كوتاهى و تقصیر آنها، تأثیرات منفىِ زیادى دارد. اینها موجب میشود كه من و شما كه میخواهیم انتخاب كنیم، دقت كنیم.
تعهد را، تدین را، آمادگى را، توانائىها را بسنجیم؛ طبق تشخیص عمل كنیم. اگر من و شما كه میخواهیم رأى بدهیم، با نیت صادق و خالص و براى انجام وظیفه و براى آیندهى كشور وارد میدان شویم و بخواهیم تصمیم بگیریم، انشاءاللّه خداى متعال هم در این صورت دلهاى ما را هدایت خواهد كرد. خداى متعال دلها را انشاءاللّه هدایت میكند، به شرط این كه آحاد مردم حقیقتاً درصدد این باشند كه وظیفهشان را انجام دهند. بارها گفته شده است كه انتخابات، هم حق مردم است، هم وظیفهى مردم است؛ هم باید حق را استنقاذ كنیم، هم باید وظیفه را بخوبى انجام دهیم. این انتخابات، یك چنین حالتى دارد.
كسانى هم كه میخواهند صلاحیتها را ملاحظه كنند و بر اساس آن تصمیمگیرى كنند، همه چیز را در كنار هم باید ببینند. رئیس جمهور، هم باید كارى باشد، هم باید مردمى باشد، هم باید مقاوم باشد، هم باید ارزشى باشد، هم باید باتدبیر باشد، هم باید پابند به قوانین و مقررات باشد - مجرى قانون است - هم باید درد مردم را احساس كند، هم باید طبقات مختلف مردم را ببیند؛ اینها خصوصیاتى است كه در انتخاب آن كسى كه ما میخواهیم كلید اجرائى كشور را به او بسپریم، نقش دارد. ما مردم در این زمینه تصمیمگیریم. هیچ كس هم نگوید كه رأى من یك نفر چه اثرى دارد. میلیونها از همین یك نفرها تشكیل میشود. همه احساس وظیفه كنند و انشاءاللّه وارد میدان شوند. به توفیق پروردگار، همین جور هم خواهد شد. مسلّماً امنیت كشور، مصونیت كشور، پیشرفت كشور، با حضور همگانى و حداكثرى مردم افزایش پیدا خواهد كرد و این كشور به توفیق الهى خواهد توانست یك گام دیگر به سمت اهداف والاى انقلاب اسلامى پیش برود.
از خداوند متعال مسئلت میكنیم كه انشاءاللّه دلهاى همهى ما را، هم مجریان را، هم مسئولان را، هم ناظران را، هم آحاد مردم را هدایت كند كه آنچه را مورد رضاى او است و به نفع این كشور است، انجام دهیم.
والسّلام علیكم و رحمةاللّه و بركاته

1) فجر: 14
2) طارق: 15 و 16
3) نساء: 58


 نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 18 اردیبهشت 1392 توسط صبورا .
طبقه بندی: صدای سخن عشق (بیانات، پیام ها و ...) 


پونیشا :: نیروی کار مجازی