عشق یعنی ...

به نام خدای عاشقی ها

عشق یعنی لافتی الا علی
عشق یعنی رهبرم سید علی






نوشته شده در تاریخ جمعه 28 مهر 1391 توسط صبورا .
طبقه بندی: مناسبت ها 



در مرور سریع بیانات می‌خوانید:

      موضوعات اصلی مطرح شده در بیانات
      
جملات طلایی بیانات
      
پیشنهاد بیانات مرتبط با موضوعات اصلی برای مطالعه بیشتر
      
واژگان كلیدی مطرح شده در بیانات
      
جزئیات تكمیلی قابل توجه در متن بیانات

مرور سریع در قالب pdf را از اینجا و در قالب word را از اینجا دریافت کنید 

 

 

 





نوشته شده در تاریخ جمعه 28 مهر 1391 توسط صبورا .
طبقه بندی: مناسبت ها 



قسمت دوم


یكى از حرفهاى رائج این است: ما بر ایران فشار وارد مىآوریم تا ایران به پاى میز مذاكره برگردد. كدام میز مذاكره؟ كِى ایران مذاكرات در مورد مسائل گوناگون جهانى را، از جمله مسئلهى هستهاى را ترك كرده بوده كه حالا برگردد؟! این یك تقلب و خدعهى تبلیغاتى است. ما تلاش میكنیم كه ایران به میز مذاكره برگردد! این، خدعه و تقلب تبلیغاتى است .... ؛ در حالى كه آن كسى كه این شكل را، این جملهبندى را، این فرمول مطلب را اختراع میكند، مقصود دیگرى دارد. او از ایران نمیخواهد كه به میز مذاكره برگردد؛ او میخواهد ایران هنگام مذاكره، در مقابل زورگوئىهاى غربى تسلیم شود.

 

شماها كوچكتر از آن هستید كه بتوانید یك ملت انقلابىِ مبارزِ بصیرِ آگاه را در مقابل خواستهها و مطامعِ خودتان به زانو دربیاورید

 

بامزه اینجاست كه اروپائىها امروز با لحن قرن نوزدهم حرف میزنند! آن روزى كه كشتى انگلیسى مىآمد در خلیج فارس، از داخل كشتى، فرمانده انگلیسى به شیوخ خلیج فارس پیغام میداد كه فلان كار را بكنید، فلان كار را نكنید؛ آنها هم مثل نوكر خم میشدند، میگفتند چشم! اروپائىها خیال میكنند امروز هم قرن نوزدهم است

 

امروز انقلاب اسلامى توانسته است فكر خود را در دنیا منتشر كند. علىرغم همهى سانسورهائى كه آنها كردند، علىرغم فشارهائى كه وارد كردند، امروز این فكر، فكرى است كه رائج شده. فكر مردمسالارى دینى، فكر حاكمیت معنویت و حاكمیت دین، فكر حضور مردم در عرصهها، فكر مقابلهى در مقابل زورگوئىهاى قدرتهاى جهانى و بلوكهاى قدرتمند جهانى؛ این فكرها امروز رائج شده.

 

بنابراین كار در مسیر صحیحى است. ما احتیاج داریم به این كه تلاش كنیم، فعالیت كنیم، درست فكر كنیم، درست عمل كنیم، با هم متحد باشیم، فضا را فضاى تلاش و كار و اخلاص و معنویت و دورى از تظاهر و اینها قرار دهیم؛


ادامه ی عاشقی را ببینید



ادامه ی عاشقی

نوشته شده در تاریخ جمعه 28 مهر 1391 توسط صبورا .
طبقه بندی: صدای سخن عشق (بیانات، پیام ها و ...) 



قسمت اول


در خدمتگزارى باید هیچگونه تمایزى قائل نشد. مسئولیت در هر بخشى از بخشها عبارت است از خدمت به آحاد مردم. این دوست ماست، این بیگانهى از ماست، این دشمن ماست، این گرایش سیاسىاش این است، گرایش دینىاش این است؛ اینها هیچ تأثیرى ندارد. خدمت باید عمومى باشد، براى همه باشد.

 

. بازده كار تحقیقاتى و پژوهشى به چشم نمىآید، اما بازده آن حقیقتاً از قبیل همان چیزى است كه در قرآن كریم به آن اشاره شده است: «انبتت سبع سنابل فى كلّ سنبلة مئة حبّة»؛(1) یك دانهاى است كه وقتى شما كاشتید، هفتصد برابر به شما عوض خواهد داد. كار تحقیقات، اینجور است.

 

هر وقتى كه ما یك احساس ضعفى بكنیم، دشمنان سوگندخوردهى ما روحیه میگیرند؛ همچنان كه هر وقت ما یك حركت مؤثرى را در سطح كشور مشاهده میكنیم براى حركت دادن مردم و تشجیع مردم و بصیرتافزائى مردم، فوراً مىبینیم یك تلاشى از سوى دشمن براى خنثى كردن این به وجود مىآید.

 

اگر یك وقتى ما اظهار ضعف كنیم، اظهار خستگى كنیم، ملاحظه میكنید فوراً عكسالعملش در دنیا این است: مخالفین نظام اسلامى و مخالفین اسلام روحیه میگیرند، احساس شعف میكنند؛ كأنه تازهنفس میخواهند حمله كنند. باید به اینها توجه داشت. این به ما مىآموزد كه اولاً كار و تلاش را هرگز از دست ندهیم؛ ثانیاً سعى كنیم روحیهى كار، روحیهى تلاش، روحیهى امید را در همهى كسانى كه از ما میشنوند، در حوزهى كار ما هستند، تقویت كنیم، تزریق كنیم؛ این وظیفه است.

 

هر سخنى كه نشاندهندهى یأس و خستگى و افسردگى و ملالت و اختلاف باشد، بلاشك به ضرر مصالح كشور است، به ضرر پیشرفت كشور است، به ضرر عزت ملى است.

در مقابلهى با دشمنان، دست ما پر است. توانائىهاى ما بالاست؛ نه به عنوان یك ادعا - نمیخواهیم رجز بخوانیم - بلكه اینها واقعیت دارد. مهمترین شاهد واقعیت این است كه سى و سه سال است كه مرتب دارند تیشه میزنند، سنگ میزنند، ضربه میزنند؛ اگر ما ضعیف بودیم، خب این درخت باید تا حالا خشك شده بود، باید تا حالا ساقط شده بود؛ چرا ده برابر رشد كرده است؟

 

. ما میتوانیم به دست خودمان، این توانائى را از بین ببریم. اگر روحیهها را تضعیف كنیم، اگر امیدها را كم كنیم، اگر فرصتها را ضایع كنیم، اگر افق را به نظر جوانان خودمان - كه امیدهاى ما هستند - تیره و تار جلوه دهیم، ما به دست خودمان، خودمان را تضعیف كردهایم. نباید این كار را بكنیم؛ این دست ماست. همه مسئولند

 

خوشبختانه كشور در ادبیاتِ برخورد با دنیاى زورگوى مستكبر و غربى هم پیشرفتهاى خوبى داشته است. امروز مسئولین كشور ما در پشت میز مذاكرات گوناگون، در تریبونهاى گوناگون، وقتى حرف میزنند، حرفهاى پخته، جامع، جالب و درست زده میشود.


ادامه ی عاشقی را ببینید



ادامه ی عاشقی

نوشته شده در تاریخ جمعه 28 مهر 1391 توسط صبورا .
طبقه بندی: صدای سخن عشق (بیانات، پیام ها و ...) 



در مرور سریع بیانات می‌خوانید:

      موضوعات اصلی مطرح شده در بیانات
      
جملات طلایی بیانات
      
پیشنهاد بیانات مرتبط با موضوعات اصلی برای مطالعه بیشتر
      
واژگان كلیدی مطرح شده در بیانات
      
جزئیات تكمیلی قابل توجه در متن بیانات

مرور سریع در قالب pdf را از اینجا و در قالب word را از اینجا دریافت کنید 

 

 

 





نوشته شده در تاریخ جمعه 28 مهر 1391 توسط صبورا .
طبقه بندی: مناسبت ها 



قسمت دوم


یكى از مسائل مهم، مسئلهى بصیرت است. من به شما عرض بكنم؛ بصیرت در این دوران و در همهى دورانها به معناى این است كه شما خط درگیرى با دشمن را تشخیص دهید؛ كجا با دشمن درگیرى است؟ بعضىها نقطهى درگیرى را اشتباه میكنند

 

گاهى هست كه یك نفرى در لباس خودى است، اما حنجرهى او سخن دشمن را تكرار میكند! خب، او را باید نصیحت كرد؛ اگر با نصیحت عمل نكرد، انسان با او باید حد و مرز تعریف كند: خط فاصل. جدا میشویم. اگر بناست شما با همان احساساتى كه رژیم صهیونیستى نسبت به جمهورى اسلامى دارد - ولو با یك ادبیات دیگرى - بخواهى در مقابل جمهورى اسلامى بایستى و حرف بزنى، خب با رژیم صهیونیستى چه فرقى دارى؟ اگر با همان منطقى كه آمریكا در مقابل جمهورى اسلامى عمل میكند، شما بخواهى با آن منطق با جمهورى اسلامى تعامل كنى، خب شما با آمریكا فرقى ندارى

 

انسان دشمن را با غیردشمن نباید اشتباه كند؛ دشمن حساب دیگرى دارد، غیردشمن حساب دیگرى دارد. خط درگیرى با دشمن را باید ترسیم كرد، مشخص كرد؛ این بصیرت میخواهد. بصیرتى كه ما عرض میكنیم، این است.

 

یك عدهاى از آن طرف مىافتند، یك عدهاى از این طرف مىافتند. یك عدهاى با دشمن هم معاملهى دوست میكنند، فریاد دشمن را هم نمیشناسند، چون از حنجرهى دیگرى در مىآید؛ یك عده هم از این طرف، هركسى كه اندك اختلاف سلیقهاى با آنها دارد، به حساب دشمن میگذارند! بصیرت، آن خط وسط است؛ آن خط درست است

 

آن چیزى كه در مورد انتخابات خواستهى ماست، فكر ماست، آرزوى ماست، این چند چیز است:
اول اینكه شركت مردم در انتخابات، یك مشاركت عظیمى باشد

دیگر اینكه از خدا بخواهیم و خودمان هم چشممان را باز كنیم؛ كارى كنیم كه نتیجهى انتخابات، یك گزینش خوب و همراه با صلاح و صرفهى انقلاب و كشور باشد

نكتهى اساسى سوم  این است كه انتخابات براى كشور مایهى آبروست، مایهى افتخار است. همه مراقب باشند كه انتخابات مایهى بىآبروئى براى كشور نشود؛ آنطورى كه در سال 88 یك عدهاى سعى كردند انتخابات را مظهر اختلافات وانمود كنند، جنجال سیاسىِ طبیعىِ انتخابات را تبدیل كنند به یك فتنه


ادامه ی عاشقی را ببینید



ادامه ی عاشقی

نوشته شده در تاریخ جمعه 28 مهر 1391 توسط صبورا .
طبقه بندی: صدای سخن عشق (بیانات، پیام ها و ...) 



قسمت اول


هر جا حضور بسیج و حركت بسیجى در هر میدانى احساس شده است، ما پیشرفت داشتهایم

 

این مجموعهى عمومىِ مردمى (بسیج) از اول داراى سازماندهى بود؛ این یك خصوصیت منحصربهفرد است. این سازماندهى كمك كرد به این كه این حركت عظیم مردمى راه خودش را گم نكند. وقتى سازماندهى بود، یعنى هدایت در آن هست، بصیرت در آن هست، تمركز در تصمیمگیرى هست، ارادهى مردم هست؛ اما از تندروى، از زیادهروى، از كجروى، از خطاهاى فاحش، جلوگیرى میكند.
مهمتر از این، خصوصیت ایمان و برخاستن از احساس تكلیف شرعى بود.

یك خصوصیت دیگر این است كه همهى قشرها در بسیج حضور دارند؛

خصوصیت دیگر، پابهركاب بودن است

یكى از خصوصیات، خودسازى است. ما باید خودمان را تربیت كنیم.

 

حركت در جوان سریعتر، تصمیمگیرى سریعتر، اقدام سریعتر است؛ بنابراین مراقبت و محافظت و خودسازى هم بسیار حساستر است. خودسازى، كار سهل و ممتنعى است؛ هم آسان است، هم سخت است

 

بسیج یك پدیدهى شگفتآور و رمزآلود و رازآلود و استثنائىِ نظام جمهورى اسلامى است.

 

كسانى كه اهل تأمل و تدبرند، حدس بزنند كه چرا در شعارهاى كسانى كه حرف و نفس و حركت خودشان را از رادیوى اسرائیل میگیرند، در درجهى اول، شعار بر ضد بسیج است؟

 

همه باید افتخار كنند كه جزو مجموعهى بسیجى باشند

 

یك مسئله هم در بسیج، مسئلهى ایثار است ... یعنى از سهم خود، از حق خود براى دیگران گذشتكردن، و به نفع دیگران از حق خود صرفنظر كردن. این خصوصیت در قلههاى بسیج وجود داشته است

 

خودسازى بسیجى، یكى از خصوصیاتش همین است كه بتواند این روحیه را در خود تقویت كند و پرورش دهد كه ایثار كند


ادامه ی عاشقی را ببینید



ادامه ی عاشقی

نوشته شده در تاریخ جمعه 28 مهر 1391 توسط صبورا .
طبقه بندی: صدای سخن عشق (بیانات، پیام ها و ...) 



در مرور سریع بیانات می‌خوانید:

      موضوعات اصلی مطرح شده در بیانات
      
جملات طلایی بیانات
      
پیشنهاد بیانات مرتبط با موضوعات اصلی برای مطالعه بیشتر
      
واژگان كلیدی مطرح شده در بیانات
      
جزئیات تكمیلی قابل توجه در متن بیانات

مرور سریع در قالب pdf را از اینجا و در قالب word را از اینجا دریافت کنید 

 

 





نوشته شده در تاریخ سه شنبه 25 مهر 1391 توسط صبورا .
طبقه بندی: مناسبت ها 




امروز یكى از سیاستهاى دستگاههاى استكبار، ایجاد بىثباتى است. آن وقت در یك چنین شرائطى، نظام جمهورى اسلامى به بركت ایمان شما مردم، به بركت بصیرتى كه به فضل الهى در ملت ما وجود دارد، توانسته است به كورى چشم دشمنان، یك كشور با ثبات و استقرار به وجود بیاورد.

 

این ثبات و آرامش را باید قدر بدانیم. ملت قدر میدانند. من كه به شما عرض میكنم، در واقع خطابم به كسانى است كه میخواهند قدرنشناسى كنند در مقابل این ثباتى كه وجود دارد؛ آن كسانى كه با حركات خود، با اعمال نادرست خود، با كجتابىهاى خود سعى میكنند این ثبات و آرامش را، این استقرار را، این طمأنینه و ثبات را در كشور به هم بزنند.

 

دشمنان خواستند مردم را از میدانهاى لازمالحضورِ خودشان دور كنند، نتوانستند؛ خواستند مردم را دچار تشتت آراء كنند، اختلاف كنند، كه گریبان یكدیگر را بگیرند، از مصالح كشور و پیشرفت كشور غافل شوند، نتوانستند. مردم از خودشان بصیرت نشان دادند. حقاً و انصافاً بصیرت مردم مثالزدنى است

 

دشمنان سعى میكنند مردم ایران را خسته و ملول و نومید نشان دهند. مردم با حركاتِ خودشان دارند نشان میدهند كه دشمن دروغ میگوید... البته متأسفانه بعضى از تریبوندارهاى داخل هم بر طبق میل دشمن - نمیگوئیم عمداً؛ غفلتاً - حرف میزنند. بعضىها خودشان خسته شدهاند، میگویند مردم خستهاند! مردم خسته نیستند. مردم در میدان و در صحنه حاضرند

 

 ادامه ی عاشقی را ببینید




ادامه ی عاشقی

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 25 مهر 1391 توسط صبورا .
طبقه بندی: صدای سخن عشق (بیانات، پیام ها و ...) 



در مرور سریع بیانات می‌خوانید:

      موضوعات اصلی مطرح شده در بیانات
      جملات طلایی بیانات
      پیشنهاد بیانات مرتبط با موضوعات اصلی برای مطالعه بیشتر
      واژگان كلیدی مطرح شده در بیانات
      جزئیات تكمیلی قابل توجه در متن بیانات

مرور سریع در قالب pdf را از اینجا و در قالب word را از اینجا دریافت کنید 

 





نوشته شده در تاریخ سه شنبه 25 مهر 1391 توسط صبورا .
طبقه بندی: مناسبت ها 


پونیشا :: نیروی کار مجازی
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic